Glöm inte – 1 juni sista dag att söka ledigt med FP-dagar

Enligt avtalet om hantering av FP-dagar (se nedan) ska man ha lämnat in ledighetsansökan på Xpider senast 1 juni för att ha möjlighet att påverka placeringen av dessa under hösten. Lämnar man inte in önskemål kommer FP-dagarna läggas ut av planeringen, i första hand där de har legat på nycklarna under våren.

För personal som arbetar intermittent/koncentrerad deltid (dvs med %-dagar, t.ex. vid föräldraledighet eller motsvarande) kommer dagarna läggas ut av planeringen.

Överenskommelsen för 2019

Seko har varit drivande i att hitta en ny lösning som så långt som möjligt kan tillgodose våra medlemmars intresse att kunna påverka sin ledighet och samtidigt säkerställa att FP-dagarna läggs ut under året. Att inte ha någon överenskommelse alls hade inneburit att vi varit tvungna att kräva att arbetsgivaren fastställer ett komplett fridagsschema 1 december, enligt avtal. Detta tror vi inte hade gynnat någon part.

Uppgörelsen innebär att överskjutande FP-dagar läggs ut på nycklarna enligt förslagen, alltså i grunden enligt samma modell som för T18. Detta kommer att gälla samtlig personal, dvs även ombord Göteborg.

Det nya i hanteringen är att detta endast tillämpas fram till brytpunkten för sommarperioden, 10/6. Detta frigör mellan 1-5 dagar (beroende på anställningstid) som kan användas till ströledigheter.

Saldoavstämning görs i juni. FP-dagarna kan givetvis användas även för att söka ledighet under hösten, men dessa ansökningar måste göras innan 1 juni.

I de fall dagar finns kvar på saldot när avstämningen görs så kommer dessa läggas ut på nyckeln även under hösten. Är FP-dagarna förbrukade kommer dagen att bli en arbetsdag.

FP-veckan är säkerställd och kommer läggas ut för all personal. Det ska också framgå i publicerad semesterplan vilken typ av ledighet som är utlagd.

Lönerevision 2019

Årets lönerevision är klar och de nya lönerna presenteras nedan:

Tågvärdar

S87: 22 407:-

S88: 26 682:-

S89: 28 850:-

S80: 30 700:-

Timlön (GFL): 189,47:-

Lokförare

S97: 22 407 :-

S98: 31 139:-

S99: 33 157:-

S90: 38 070:-

Timlön (GFL): 232,08:-

OB

Enkel: 20,53:-

Kvalificerad: 45,85:-

Storhelg: 103,02:-

Lönen gäller från 1 maj och kommer betalas ut med retroaktivitet på junilönen.

Information om förhandlingarna

En lönerevision går i korthet till så att vi har ett centralt förhandlat löneutrymme (i år 2%, plus för Seko en låglönesatsning för löner under 25 043 kronor). Samtliga av våra medlemmars löner vid tillfället för revision räknas sedan ihop till en klumpsumma. 2% av denna klumpsumma utgör sedan potten som ska fördelas i de olika lönestegen. Vill man fördela mer än 2% i något steg så måste detta alltså finansieras med att pengarna hämtas någonstans ifrån, så länge inte arbetsgivaren är villig att skjuta till mer pengar.

Sekos målsättning i årets lönerevision har framförallt varit att inte halka efter i de lönesteg där det finns skillnader mellan oss och andra förbund. Vi har inte heller velat finansiera höjda lokförarlöner med att tågvärdarna får stå tillbaka. I så fall hade de pengarna fått skjutas till utöver potten. Detta var inte aktuellt i år. Förutom ovanstående målsättningar så har vi som vanligt velat lägga huvuddelen av potten i slutlönestegen. Eftersom vi har en kort lönetrappa så kommer man relativt snabbt upp i slutlön. Det är även i slutlönestegen de flesta av våra medlemmar ligger.

De individuella tilläggen höjs inte i år, förutom körlärartillägget som får en marginell höjning. Det tilläggen genererar till potten har istället lagts på grundlönerna.

Vi kan också säga att vi är mycket glada över att så många av våra nyanställda tågvärdar och lokförare har valt att gå med i Seko! Att man blir medlem hos oss redan under utbildningstiden gör att man från dag ett kan generera pengar till vår gemensamma pott. Vi hade flera nya medlemmar i år som bidrog till att vi kunde använda pengar från utbildningslöner, som man ändå bara ligger i ett par månader, för att ge oss bättre betalt när vi sedan går upp i lönestegen. Att Seko i senaste avtalsrörelsen fick igenom en låglönesatsning gör dessutom att utbildningslönerna generar ännu lite mer pengar till potten än de skulle gjort utan denna satsning. Detta kombinerat gjorde att vi kunde minska löneskillnaderna mot andra förbund på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Utöver tarifflönerna har vi ett fåtal medlemmar med individuell lönesättning som vi också är med och förhandlar. Inför nästa år ska vi se över hur vi skulle kunna arbeta med i-lönerna och stötta dessa medlemmar bättre.

Vi vill också se en bättre lönekartläggning för att kunna förebygga och åtgärda eventuellt oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta arbete hoppas vi kunna påbörja under hösten.

Anteckningar från MBL 19 § 15 maj

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om vad som händer i verksamheten. Vi har även möjlighet att ställa frågor om det är något särskilt vi vill ta upp. Här är anteckningar från vårt senaste möte. T

Nya förarutbildningar v. 34 samt v. 40 (4 personer vardera utbildning).
Nya tågvärdar v. 37.

CS tjänst i Falköping samt Lidköping utlysta internt. I Lidköping har man fått in 6 ansökningar, och till Falköping 1.


Tjänst som skiftesledare på trafikledningen är tillsatt.

Planeringen flaggar för att man kanske inte ringer vid ändringar av arbetstid som är kortare än 15 min under semesterperioden p.g.a. att de har kort om folk och har svårt att hinna med.

Claes Carlund (ekonomichef) rapporterar:

6 % ökning i resandeutveckling baserat på kundräkningssystemet.

Resenärerna är 20 % av intäkterna, kundnöjdhet 10 %.
Ekonomin ser bra ut.
Sjukskrivningsstatistiken är under 5 %.
Antalet OSPA har ökat.

Henrik P (affärsutvecklare) redovisade för trafikplan/tågplan 2020.
Förlängd kvartstrafik M-F & halvtimme L-S.
Dagtåg G-Vb redan sommaren T19.
Ny trafik Sk-H-Ör morgon/eftermiddag.
Personalöverskott Bs vid avstängning Viskadalsbanan år 2021.

Våra frågor:

Kålle:

Arbetsgivaren menar att de har gett relevant utbildning för Kålle, att filmerna är bra, samt att timmen vi fått betald bör täcka tiden. De kommer trycka mer på digitala hörn, där medarbetare kan få hjälp med frågor. Arbetsgivaren ska se över representationen i testgrupperna i framtiden. De håller med om att det behövs en spridning (t.ex. i ålder/teknikvana m.m.).

Vi behöver en vettig lösning för att bära alla samlade arbetsverktyg, t.ex. hållare anpassa för Ada som tillåter utskrift på plats, arbetsgivaren skall se över detta.

Parkeringsplatser:

De som man kan hyra månadsvis skall inte försvinna (vad man vet just nu). Detta skall ha kommunicerats ut redan enligt arbetsgivaren. Inget är klart angående fler biljettkontrollanter, det är ett pågående anbudsförfarande.

Kategori: MBL

Avtal 2020

Vårt centrala kollektivavtal (Branschavtal Spårtrafik) gäller till och med 30 april 2020. Nu vill vi veta vad våra medlemmar vill att vi ska driva för frågor för att skapa en bättre arbetsplats både idag men också om 5, 10, 20 år?

·        Vad är de största problemet på vår arbetsplats idag?

·        Hur ska ditt jobb vara i framtiden?

Under vår medlemsvecka v 19 (6-10 maj) kommer vi ha aktiviteter på våra åkstationer där det finns möjlighet att komma med förslag och idéer. Sedan samlar vi ihop dessa och diskuterar tillsammans på fredag 10/5 i Göteborg då vår centrala ombudsman på Spårtrafik Thomas Gorin Weijmer finns med.

Målet är inte att ni medlemmar ska komma med färdig avtalstext utan beskriv problem och tankar ni har om er arbetsplats. I höst kommer sedan alla klubbar samlas för att enas om tre centrala yrkanden som Seko ska ställa i avtalsrörelsen.

Gör din röst hörd och ta chansen att påverka!

Träffa oss eller maila avtal2020@sekovasttag.se

Medlemsvecka vecka 19

Nästa vecka är Sekos medlemsvecka då vi satsar på att träffa så många medlemmar som möjligt och gärna värva ännu fler till vår fina förening!

Programmet ser ut enligt följande, mer detaljerad info finns på lokala anslag:

Göteborg: 

Seko Västtåg & Seko SJ Väst har Öppet hus i Lokal Styrsö. Varje dag klockan 8-16.

MÅNDAG 6/5: Frukost 8.30-10.30 med Per Tenggren (s), vice ordförande Västtrafik. Tobias Tandrup, ungdomsansvarig i Seko Region Väst kommer för att prata om ungdomsverksamhet.

TISDAG 7/5: Information om försäkringar och pensioner med inbjuden gäst.

ONSDAG 8/5: Obs! Lokal Hönö! Öppet hus hela dagen. Medlemsmöte Seko Västtåg 13-14.

TORSDAG 9/5: Skyddsombud från SJ Götalandståg och SJ AB är på plats och pratar arbetsmiljö, rapporter och synergi. Gäst: Helené Zallin,
arbetsmiljöombudsman .

FREDAG 10/5: Information och diskussion om det centrala avtalet och avtalsrörelsen 2020. Vilka krav ska vi ställa? Gäst: Thomas Gorin Weijmer, central ombudsman spårtrafik.

Uddevalla: 

MÅNDAG 6/5 Seko bjuder på frukost 8-10 och håller i medlemsmöte. Senare finns möjlighet att träffa turkonstruktörerna.

TORSDAG 9/5: Avtalsutbildning i kollektivavtalet.

Nässjö: 

TISDAG 7/5: Heldag med facket. Seko bjuder på fika och håller i medlemsmöte.

Borås: 

TISDAG 7/5: Seko bjuder på frukost och finns på plats under förmiddagen. Möjlighet att träffa turkonstruktörer senare på eftermiddagen.

Falköping: 

TISDAG 7/5: Seko bjuder på frukost.

Lidköping:

Preliminärt medlemsmöte nästkommande vecka 16/5.

Hoppas vi ses!

Förhandlingsinfo: Lönerevision, tvister och semester

Lönerevision

Ett säkert vårtecken är den årliga lönerevisionen. Det är en lokal uppgörelse där facket förhandlar med SJ Götalandståg kring det kommande löneläget, både tariff och i-löner.

Våra förhandlare har fått yppandeförbud av vår arbetsgivare vilket gör att vi inte kan gå ut med vilka siffror vi har blivit erbjudna av SJ Götalandståg. Däremot vill vi från vår sida vara så transparenta som möjligt mot våra medlemmar. Därför vill vi generella drag skriva om vår ingång i årets löneförhandling.

Löneutrymmet är sedan tidigare bestämt i den centrala uppgörelsen som gjordes mellan Seko och Almega 2017. Den resulterade i en löneökning över tre år som var fördelad enligt följande:
2017: 2,1% 2018: 1,9% 2019: 2,0%

Denna årliga ökning räknar vi samman i en pott som vi därefter fördelar ut på de olika lönestegen. En målsättning från Seko Västtågs sida sedan flera år är att minska effekterna av det lönegap som är en historisk rest från avtalsrörelsen 2014 när Seko valde att drastiskt höja kostnaden att använda timanställda för företagen på järnvägen på bekostnad av det egna löneutrymmet.

Sedan dess har vi arbetat aktivt för att lönegapet ska få så liten effekt på våra medlemmar som möjligt. Ett sätt att göra det är genom att använda utrymme från lönestegen där man inte hamnar en längre tid, det vill säga utbildningslönerna samt lönestegen S88, S98 och S99. Efter förra årets lönerevision ligger hela löneskillnaden för lokförare i S99 medan för tågvärdar har vi fortfarande skillnader i slutstegen S89 och S80.

Vi vill heller som princip inte använda den gemensamma potten för att öka de fasta tilläggen. Det betyder såklart inte att vi har något emot om dessa ersättningar ökar, men vi tycker att det är en kostnad som inte ska gå ut över den ordinarie löneökningen.

Målsättningen är att den nya lönen ska betalas ut i juni.

Tvisteförhandlingar

Seko har påkallat tre stycken tvisteförhandlingar och en överläggning med SJ Götalandståg som ägde rum 5/4.

Överläggning

En medlem hade mot sin vilja hållits kvar på övertidsarbete för att bistå med bärgning av ett havererat fordon. Vi menade att detta dels hade orsakat problem för honom privat och att han haft en otydlig arbetsuppgift som dessutom i slutändan föll bort. Arbetsgivaren förklarade att situationen den dagen varit exceptionell med flera incidenter och olyckor och flera inställda tåg på grund av personalbrist. Man menade också att det ursprungligen fanns en nödvändig arbetsuppgift för övertiden men att andra omständigheter gjorde att man fick planera om och man ville också betona att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vi framförde att mycket skulle lösas om man kommunicerade bättre både när situationen uppstår och i återkopplingen efteråt.

Vårt råd är att om ni har privata åtaganden någon dag som gör att ni inte kan arbeta övertid så meddela detta till arbetsgivaren i så god tid som möjligt. Vägra inte arbete men kom ihåg att ni alltid ska ta ansvar för att se till att ni får rast och vila så att ni är i skick för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Tvist fridagsplan Kinnekulle

Vi menar att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet när inplacering av personalen på Kinnekulle presenterades först 11 december 2018. Vårt avtal innehåller texten ”Fridags/frihelgs-schema fastställs en gång per år senast den 1 december för kommande år”. Vi menar att detta innebär att det ska vara fastställt för varje individ men arbetsgivaren gör en annan tolkning. Tvisten avslutades i oenighet och går upp till förbundet för att avgöra om man vill driva detta vidare.

Tvist fridagar för deltidsanställda

Medlemmar som gått ner i tid på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller liknande har uppmärksammat oss på att man inte fått ut fullt antal fridagar under 2018 vilket vi anser bryter mot kollektivavtalet. Vi blev under förhandlingen informerade om att arbetsgivaren har infört en hantering där man räknar ner fridagar med en kvot för de som är deltidsanställda med koncentrerad ledighet (ledighet hela dagar/s.k. ”procentdagar”). Vi menar att om man ska införa en modell det saknas stöd för i avtalet så måste detta förhandlas med oss först. Ärendet ajournerades* för att vi gemensamt ska komma fram till en hantering som ska gälla framöver.

Tvist ombordgrupper Göteborg

Ett av våra turlisteombud upptäckte att grupperna 305 och 311 för ombord Göteborg under 2018 haft för mycket tid utlagd under natten (22-06) utan att reducering av arbetstidsmåttet skett. Ur avtalet:

För arbetstagare med oregelbunden förläggning av arbetstiden och med minst 6 timmars arbete mellan kl. 22.00 och 06.00 per vecka i genomsnitt, är den ordinarie arbetstiden 36 timmar i genomsnitt per vecka.

Här var arbetsgivaren överens med oss om att fel begåtts och presenterade siffror på faktiskt arbetat tid för våra medlemmar på grupperna. Vi var dock inte överens om vad som vore en skälig ersättning. Vi ajournerade även denna förhandling för att ha möjlighet att gå igenom det underlag arbetsgivaren presenterade och kunna bedöma deras bud.

Semester

Vi har tidigare informerat om frågan om utbetald sparad semester med den information vi då fick från förbundet. Efter att frågan blivit aktuell hos oss så har dock våra ombudsmän funderat ett varv till och även konsulterat förbundets jurist och man har då kommit fram till att Sekos uppfattning är att bestämmelserna i vårt avtal om att man får spara 25 semesterdagar ersätter semesterlagens ”5-årsregel”. Seko anser alltså att arbetsgivaren har gjort fel som betalat ut dagarna i pengar och kommer nu driva denna fråga.

 

Ajournera innebär att ta ett uppehåll i förhandlingen för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Gå Sekos medlemsutbildning!

Seko Västtåg erbjuder dig som är Seko-medlem en endags studiecirkel i kollektivavtalet på SJ Götalandståg och allt du undrar över som medlem!

Har du arbetsdag så har du rätt till ledighet med löneavdrag (C-ledighet). I Xpider väljer du tjänstledighet.

Seko ersätter dig med 116:-/timme skattefritt oavsett om du varit tvungen att ta ledigt eller inte!

Klubben bjuder på lunch!

 

Bra och rättvis lön ,Trygghet i anställningen, Arbetstider m.m.

Studiecirkeln bygger på att ni som deltagare är aktiva och själva söker svaren.

Ni får lära er att hitta kunskap och att i en aktiv diskussion landa i egna slutsatser om hur framtidens fackförening ska utformas.
 

Tillfällen:

Uddevalla torsdag 9/5 (sista anmälningsdag 24/4)

Lidköping onsdag 16/5 (sista anmälningsdag 2/5)

Göteborg torsdag 28/5 (sista anmälningsdag 13/5)

Övriga åkstationer får datum under hösten.

 

För mer info se anslagstavla på respektive depå!

 

Anmäl er till studieansvarig: Sven-Ove Löf

Sven-Ove.lof@sj.se

0700029547

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder.

Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta hävas krävs en inspektion av arbetsmiljöverket på arbetsplatsen.

Gällande 6.6a:n som lämnades in i Falköping (http://www.sekovasttag.se/2019/02/07/6-6a-i-falkoping/) har arbetsgivaren återkommit med en tidsplan där man uppger att inflyttning i nya lokaler kommer ske under 2019, förmodligen under hösten.

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta.

Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över fem timmars arbetsperiod innan rast. Seko kunde då inte godkänna att man vill lägga till vändstäd som ett extra arbetsmoment där det tidigare fanns möjlighet till att ta paus under vändningen i Göteborg. Vi godkände inte heller att vändstädet ytterligare förlänger en arbetsperiod som redan var över fem timmar.

Det bestämdes därför att Mst tur 9506 byter innehåll med Lkp 9716 mellan kl 9-19. De nya turerna som uppstår blir då utan avsteg. Tur 9526 får 30 minuter rast innan vändstädet. På turerna 9507 och 9517 stryks vändstädet helt och de förblir oförändrade. I övrigt hade vi inga invändningar.

De nya turerna gäller fr.o.m. 1 mars.

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2.

Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt en hög ljudnivå om det förs 2 olika samtal samtidigt och är det mer än 5-6 personer så är det väldigt stimmigt och svårt att hitta en vrå som är lugn. Det frestar även på de som har tinnitus och man blir väldigt trött då det inte finns någonstans att dra sig undan och bara vila eller äta i lugn o ro. Det finns ingen som helst handikappanpassning i lokalen.”

Det är på gång med nya lokaler men det har varit en väldigt långdragen process som pågått i snart 20 månader. Vi har fått flera besked att det snart ska vara klart men det fortsätter att dra ut på tiden. Det skapar mycket spekulationer som också leder till en sämre arbetsmiljö.

Vårt skyddsombud begär nu svar från arbetsgivaren när vi kommer får tillgång till de nya lokalerna. Arbetsgivaren ska lämna detta besked senast 2019-02-11, lämnas inget svar eller det inte är tillfredsställande kommer kontakt tas med Arbetsmiljöverket.


6.6a
En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.