Sparad semester

I samband med förra veckans löneutbetalning kom det både hastigt och mindre lustigt för många ett mail om att de som haft sparade semesterdagar som blivit äldre än fem år nu får dessa utbetalda i pengar. Vi har fått många frågor om detta och har försökt reda ut läget med vår centrala ombudsman på spårtrafik. Vi la även till denna punkt till dagordningen på årsmötet för att försöka fånga upp de frågor som fanns. Här är ett försök att sammanfatta.

Lag och avtal

En diskussion har funnits om vad som egentligen gäller, vårt kollektivavtal eller semesterlagen?

Kort sagt så anger vårt kollektivavtal att man får spara max 25 dagars semester och semesterlagen att en sparad semesterdag ska läggas ut ”inom fem år från det semesterår då den sparades”. Dessa regelverk verkar parallellt – skrivningen i vårt kollektivavtal ersätter alltså inte lagen i detta fall. Den som räknar lite på fingrarna inser snart att 5 semesterdagar per år i 5 år blir det samma sak som 25 dagar – så vad är då poängen är med att ha bägge dessa skrivningar? Svaret är att det finns de som går på spårtrafikavtalet som har mer än 25 semesterdagar, vanligen 30. De skulle då kunna spara ihop 50 semesterdagar på dessa fem år om inte taket på 25 semesterdagar fanns som tillägg.

Syftet med att man i semesterlagen har rätt att spara semester är att arbetstagaren ska kunna använda detta till en längre sammanhängande ledighet kommande år. Tanken är alltså att man ska spara målmedvetet för långledighet snarare än att lägga dagarna i en bank för eventuellt framtida bruk.

Hur får jag ut mina sparade dagar?

Vill man ta ut sina sparade semesterdagar gör man detta bäst i samband med semestersökningen. Söker man sina dagar där ska de också läggas ut. Dock ska man tänka på att arbetsgivaren har fri förläggningsrätt vad det gäller semester (med undantag för rätten till huvudsemester under juni-augusti). Även om man har rätt att få ut dagarna kan man alltså inte räkna med att få dem exakt där man själv önskar.

Ska inte arbetsgivaren informera om detta?

Det hade såklart underlättat för alla om detta framgått mycket tidigare istället för att gå ut med informationen precis innan dagarna betalas ut på lönen. Om frågan är om arbetsgivaren har gjort något formellt fel är svaret tyvärr nej. Det anses som att ansvaret ligger på oss som arbetstagare att se till att vi söker ut vår sparade semester.

Det vi kan och kommer påtala är att det självklart hade varit önskvärt att informera om detta tidigare, framförallt för att ge de drabbade chansen att faktiskt använda semestern till ledighet som ändå är grundtanken. Än värre är att det har förekommit rent felaktiga svar från arbetsgivaren tidigare. Det spär ju på bilden av att detta inte är särskilt smidigt eller snyggt hanterat av Götalandståg.

Det måste också framgå tydligt hur många sparade dagar man har och vilket år de tillhör. Hänvisar man till HR-portalen måste informationen där självklart stämma. Tills man har en lösning där det t.ex. presenteras på lönespecifikationen så rekommenderar vi er att kontakta er närmaste chef för att få klargjort hur många dagar ni har inför nästa år.

Det är förstås rimligt att fråga sig om man verkligen ska behöva läsa lagen själv för att veta vad som gäller. Tyvärr är det även här så att det inte är något formellt fel som har begåtts. Vi får vad det verkar i många fall själva hålla reda på vilka lagar och regler som gäller och inte lita på varken att arbetsgivaren har full koll eller är speciellt bra på att informera oss om saker och ting. LO har bra facklig information om semesterlagen och annan arbetsrättslagstiftning och vi har nu lagt upp LO:s informationsfoldrar under Dokument (Semesterlagen direktlänk här).

För många semesterdagar utbetalda eller misstänker något annat fel?

Vi kan slutligen säga att det finns indikationer på att det för vissa t.ex. betalts ut fler dagar än det borde eller att man försökt få ut dagar men nekats. Detta måste vi få in underlag på i varje enskilt fall för att kunna titta på. Skicka denna information till klubbmailen sekovasttag@gmail.com så tittar vi på det.

Att spara semester alls?

En medlem föreslog på årsmötet att vi nu kanske ska sluta spara dagar och i fortsättningen istället söka ut hela vår semester varje år. Och visst finns det skäl att fundera på om vi verkligen ska verka för rätten att inte ta ut semester? Ska vi inte som facklig organisation egentligen främst verka för fler lediga dagar och mer semester? Hur rimliga verkar dessa krav om vi samtidigt verkar för att avstå från att ta ut den ledighet vi har rätt till idag? Går vårt agerande i vardagen och de krav vi samtidigt vill driva fackligt i takt?

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder.

Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta hävas krävs en inspektion av arbetsmiljöverket på arbetsplatsen.

Gällande 6.6a:n som lämnades in i Falköping (http://www.sekovasttag.se/2019/02/07/6-6a-i-falkoping/) har arbetsgivaren återkommit med en tidsplan där man uppger att inflyttning i nya lokaler kommer ske under 2019, förmodligen under hösten.

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta.

Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över fem timmars arbetsperiod innan rast. Seko kunde då inte godkänna att man vill lägga till vändstäd som ett extra arbetsmoment där det tidigare fanns möjlighet till att ta paus under vändningen i Göteborg. Vi godkände inte heller att vändstädet ytterligare förlänger en arbetsperiod som redan var över fem timmar.

Det bestämdes därför att Mst tur 9506 byter innehåll med Lkp 9716 mellan kl 9-19. De nya turerna som uppstår blir då utan avsteg. Tur 9526 får 30 minuter rast innan vändstädet. På turerna 9507 och 9517 stryks vändstädet helt och de förblir oförändrade. I övrigt hade vi inga invändningar.

De nya turerna gäller fr.o.m. 1 mars.

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2.

Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt en hög ljudnivå om det förs 2 olika samtal samtidigt och är det mer än 5-6 personer så är det väldigt stimmigt och svårt att hitta en vrå som är lugn. Det frestar även på de som har tinnitus och man blir väldigt trött då det inte finns någonstans att dra sig undan och bara vila eller äta i lugn o ro. Det finns ingen som helst handikappanpassning i lokalen.”

Det är på gång med nya lokaler men det har varit en väldigt långdragen process som pågått i snart 20 månader. Vi har fått flera besked att det snart ska vara klart men det fortsätter att dra ut på tiden. Det skapar mycket spekulationer som också leder till en sämre arbetsmiljö.

Vårt skyddsombud begär nu svar från arbetsgivaren när vi kommer får tillgång till de nya lokalerna. Arbetsgivaren ska lämna detta besked senast 2019-02-11, lämnas inget svar eller det inte är tillfredsställande kommer kontakt tas med Arbetsmiljöverket.


6.6a
En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Seko Västtåg lämnar remissvar på lagförslaget att inskränka strejkrätten

Med stöd i det uttalande mot inskränkningar i strejkrätten som Seko Västtågs årsmöte antog 2018 så beslutade styrelsen i tisdags att skicka in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på det lagförslag som presenterats. Nedan finns yttrandet i sin helhet;

Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40)

Arbetsmarknadsdepartementet har begärt in remissyttranden över Ds 2018:40. Det här är Seko Klubb Västtågs yttrande.

Sammanfattning av ståndpunkten

Att förändra lagstiftningen kring fackföreningars rätt att ta till konfliktåtgärder är att riskera den svenska modellen. Regeringens lagförslag utsätter arbetsmarknaden för svåröverblickbara konsekvenser – för att komma till rätta med marginella företeelser som mycket väl kan lösas inom ramen för rådande lagstiftning och praxis på arbetsmarknaden. Sverige är ett av de länder i världen som har minst konfliktdagar per år. Alla internationella jämförelser visar att arbetsgivare i Sverige i långt mindre utsträckning än i andra länder behöver oroa sig för förlorade arbetsdagar till följd av fackliga konfliktåtgärder. Därför är den föreslagna lagstiftningen opåkallad, och riskerar att innebära kännbara försämringar av svenska arbetstagares möjligheter att organisera sig och agera fackligt.

Principiella invändningar mot lagförslaget

Ett genomgående tema i regeringens motivering är försäkringar om att ändringarna är av mycket begränsad betydelse, och med mycket begränsade konsekvenser. Lagändringen sägs inte innebära några större förändringar mot hur majoriteten av arbetsmarknadens parter i stort agerar i dag. Till viss del går förslaget ut på att förhållningssätt som tidigare har reglerats i huvudavtal mellan ett antal fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer imorgon upphöjs till lag, vilket motiverats med att samtliga parter på arbetsmarknaden ska omfattas av samma spelregler. Även om lagförslaget innebär större förändringar än så, finns det anledning att uppmärksamma skillnaden mellan att avtala om något, och att lagstifta.

Vi menar att det finns avgörande skillnader mellan att reglera arbetsmarknaden via huvudavtal respektive lagstiftning. Dessa skillnader förändrar på ett avgörande sätt arbetsgivarpartens incitament till att nå lösningar vid förhandlingsbordet.

För det första innebär lagförslaget och dess tillkomsthistoria ett uppbrott från det som har kännetecknat den svenska modellen – att arbetsmarknadens parter genom avtal och överenskommelser reglerar sina förhållanden utifrån rådande maktförhållanden. Regering och riksdag kliver nu in i en situation som hade kunnat lösas vid förhandlingsbordet och/eller via konfliktåtgärder. Därmed sätter de ett farligt exempel för framtiden. Det kommer att i större utsträckning än tidigare vara lockande för arbetsgivare och fackföreningar att, istället för att komma överens sinsemellan, använda lagstiftning som ett sätt att komma åt motparten när den politiska eller ekonomiska konjunkturen är gynnsam. Det riskerar att öppna för en ”pingpong-lagstiftning” med åtföljande oro på arbetsmarknaden, där arbetsgivare och fackliga organisationer inte vet hur lagen kommer att se ut efter nästa val.

I dag speglar kollektivavtalen de faktiska maktförhållanden som råder på olika delar av arbetsmarknaden. En ökad betydelse av lagstiftning och juridiska bedömningar riskerar att öka avståndet mellan å ena sidan lag och avtal, och å andra sidan det verkliga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med en kringskuren konflikträtt riskerar vi att få en situation där arbetstagare bedömer att kollektivavtalsförhandlingar är ett ineffektivt sätt att utnyttja gynnsamma lägen på arbetsmarknaden. Det skulle i sin tur både kunna leda till en minskad organisationsgrad (en viktig garant för den svenska modellen) och till ett ökat antal olovliga konflikter – att alltså öka snarare än minska antalet konfliktdagar.

För det andra har huvudavtalets reglering av konfliktvapnet alltid inneburit risken att avtalet sägs upp, och arbetsgivarna tvingas hantera en motpart med fri konflikträtt. Genom lagförslaget kommer arbetsgivaren att veta att en sådan upptrappning är omöjlig. Detta kommer att försvaga fackliga organisationers förhandlingsposition.

För det tredje innebär lagförslaget en allvarlig inskränkning i svenska arbetstagares föreningsfrihet. Förslaget försvårar drastiskt den fackliga kärnverksamheten för andra arbetstagarorganisationer än de som arbetsgivaren för tillfället har tecknat kollektivavtal med. Det kommer inte att spela någon roll om den kollektivavtalsbärande organisationen organiserar 99, 50 eller bara 10 procent av berörda arbetstagare. Vi delar i viss mån bedömningen att det är problematiskt när flera olika fackliga organisationer konkurrerar inom ett avtalsområde, men vi motsätter oss all statlig inblandning i frågan. En facklig organisations legitimitet ska inte avgöras i domstol, utan via förhandlingars och konfliktåtgärders effektivitet.

Mot bakgrund av dessa invändningar finner vi regeringens lagförslag oacceptabelt. Vi kräver att regeringen avstår från att presentera propositionen för Sveriges riksdag.

Med hälsning

Seko Klubb Västtåg 2019-01-22

Årsmöte 2019 + Valberedningen informerar

Kallelse till medlemmar i Seko Klubb Västtåg

Fredagen 22 februari håller Seko Västtåg årsmöte på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.00.

Observera att årsmötet är strikt alkoholfritt.

Efter årsmötet bjuder Seko på middag. Lokalen är tillgänglig fram till midnatt, för de som vill fortsätta umgås så håller John Scotts öppet på entrévåningen fram till 03.00.

Egen dricka får ej medtagas utan köpes på plats till självkostnadspris.

Anmälan sker via listor på alla åkstationer. Sista anmälningsdag är torsdag 7 februari. Ange specialkost samt allergier på listan.
För medlemmar från åkstation Mariestad, Lidköping och Nässjö ersätter Seko kostnaden upp till 1.500 kr för hotellrum emot inlämnat kvitto.

Anmälan är bindande.

VARMT VÄLKOMNA!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 3 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få utbildningar inom sitt uppdrag.

Valbara poster:

Ordförande

Styrelseledamot 6st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åksationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf

Ordinarie revisor 1 st

Ersättare revisor 1st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson: Sven.Abrahamsson@sj.se 0700029585

Roger Patriksson: Roger.Patriksson@sj.se 0700029559

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt senaste möte, 16/1, med det som vi bedömer som mest intressant för oss. Tanken är att vi framöver ska rapportera mer frekvent från dessa möten.

Vändstäd

Vändstäd kommer implementeras även på Lidköping och Mariestad, enligt samma villkor som  gäller sedan innan. Dvs ett vändstäd per tur i anslutning till eget tåg. Gäller från 1 mars (månadssläpp 15 feb).

Kroppsburen kamera

Allt material finns på plats och det väntar på juridisk dokumentation kopplat till GDPR. Ligger hos stab juridik på SJ AB som skall författa ett stabilt material. Det kommer finnas dekaler på tågen med info, samt kontaktväg för resenärer som har ytterligare frågor. Göteborg, Uddevalla och Falköping kommer få kameror först. Kamerorna kommer kopplas till specifika turer.

APT/Rapid

Arbetsgivaren ska framåt vara tydligare på APT om att syftet med samtalen om Rapid är ”att få vara med och tycka om ett material som inte är färdigt”.

Kategori: MBL

Studieprogram 2019

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2019 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundens roll i samhället, feminism, jämställdhet och arbetsmiljö till studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar.

I år kan man även låta sig lockas av ett par nya rubriker som ”#metoo – fackliga och mänskliga rättigheter” och en föreläsning med ”El Choco”, ”Svensken i Bolivias mest ökända fängelse”!

Du har rätt till ledighet från jobbet och får ersättning från Seko vid deltagande.

Ta vara på denna unika möjlighet till kunskap, utbildning och garanterat trevliga sammankomster med fackliga kamrater. Varför inte prata ihop sig några kollegor emellan?

Kontakta Kicki för att anmäla er eller få mer information.

Medlemsprogram 2019

Semester 2019

Semestersökningen ligger nu ute på intranätet. I samband med detta vill vi ge lite information gällande en pågående tvist och också uppmärksamma er på ett par förändringar som arbetsgivaren avviserat.

Tvist angående semesterdagar i maj/september

Semesterlagen anger att alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Detta gäller alltså hela veckor och är grunden för semesterrätten.

Vissa år ligger vecka 22 eller 35 till största del under juni respektive augusti, men innehåller enstaka dagar i maj eller september. En huvudsemester där någon av dessa veckor ingår är alltså ett sämre alternativ än semesterlagen föreskriver och kan därför bara förläggas där utifrån frivillighet. För att öka incitamenten för detta finns därför i vårt kollektivavtal angivet att en extra ersättning om 1400 kr/dag utanför semesterperioden ska utgå (§11 mom 14). Denna skrivning finns där eftersom SJ velat få fler att söka dessa veckor och därigenom få en längre period att fördela semestern på. Det är alltså arbetsgivaren som velat ha in detta i avtalet.

Under hösten uppdagades det att en medlem inte hade fått denna extra dagersättning och vi har därför haft en överläggning som då vi inte kom överens ledde till att vi skickade in en tvist om brott mot avtalet. Arbetsgivarens tolkning är att ersättningen inte ska utgå på FP-dagar utan endast på semesterdagar. Vi har fortfarande inte kommit överens i detta utan frågan har fått skickats upp på central nivå för eventuellt vidare avgörande. Vi har i sig inget särskilt intresse av denna skrivning utan det borde vara i arbetsgivarens intresse att man lockar till att söka dessa veckor, precis som det ligger på arbetsgivaren att erbjuda bra villkor för såld semester, osv. Eftersom vår verksamhet under sommaren helt är beroende av att tillräckligt många frivilligt lägger semester utanför semesterperioden kan det alltså tyckas något märkligt att man från arbetsgivarens sida hellre väljer att ta strid i detta som en principfråga än att betala ut de småpengar det rör sig om i sammanhanget.

2019 ligger söndag vecka 35 i september. Var alltså medvetna om att om ni söker huvudsemester v 32-35 så gör ni det eventuellt utan att få någon ersättning för denna dag!

 

Nyheter/Bra att veta

Observera att såld semester fr.o.m. 2018 inte har förtur vid inplacering under vår/höst utan placeras ut utifrån sökordningen för vår/höstveckor.

En ny hantering är även aviserad för de som frivilligt lägger huvudsemester utanför semesterperiod (utan ersättning). Man kommer i år endast få förtur på vår/höstveckor i det fall att man söker ledigheten som en huvudsemester om minst tre sammanhängande veckor.

Samtliga (utom Lkp lokförare skubb/råskubb) kommer få en ”FP-vecka” utlagd i semestersökningen. Inklusive de 20 semesterdagar som ska läggas ut under året innebär detta alltså att ni bör söka minst 5 veckor i sökningen för att inte få semester/FP-vecka utlagd ensidigt av arbetsgivaren. Glöm inte heller bort att ange att ni vill spara semester om ni inte söker ut alla dagar.

 

Seko kommer vara representerade vid inplaceringen.

 

Uppdatering Rapid

Vi har under hösten haft flertalet möten i referensgruppen med representanter från Seko, ST och SJ Götalandståg för att diskutera hur Rapid/IVU ska användas i vår verksamhet.

Samtalen har generellt varit konstruktiva.

Diskussionen har hittills framförallt handlat om hantering av fridagar, både ordinarie och ”extra”. Precis som arbetsgivaren själva har gått ut med så kommer ett fast fridagsschema på helårsbasis vara grunden även i fortsättningen och eventuell(a) övrig(a) modell(er) bygger i så fall på frivillighet. Detta kommer sannolikt inte vara exakt samma modeller eller ”grupper” som SJ AB arbetat fram. Det är viktigt att komma ihåg att vi har annan trafik med andra förutsättningar, vi har ett annat avtal och vår arbetsgivare är SJ Götalandståg, inte SJ AB. Vi har en självständig process samtidigt som det är ofrånkomligt att vissa saker kommer likna varandra då det underliggande systemet ändå är samma.

Fridagsscheman i all ära, men intrycket är att de stora frågorna fortfarande ligger framför oss. Det handlar bland annat om:

Planeringshorisonten – hur ser man sitt schema, när ser man sitt schema och hur långt framöver ser man sitt schema? Hur ”fast” kommer detta schema att vara, och vilka möjligheter finns för den enskilde att påverka sitt schema? Vad ska man kunna påverka? Övriga frågor gäller t.ex. hantering av eventuella ”specialgrupper” och hur man ska hantera de olika förutsättningarna på små respektive stora åkstationer.

Vilka parametrar ska användas i systemet för att skapa turer och scheman som ger god arbetsmiljö och förmåga till återhämtning både under och mellan arbetspassen?

Hur ska den fackliga organisationen ha inflytande och insyn i schemaläggning och turkonstruktion?

 

Arbetet fortgår under våren. Vi tar mycket gärna emot era tankar och synpunkter som vi självklart sedan tar med oss till våra möten med arbetsgivaren. Vi har även fått mycket med oss från våra medlemsmöten under hösten där vi förhoppningsvis även har kunnat förklara lite mer ingående om förutsättningarna på ett sätt som är svårt att göra i text. En återkommande fråga gäller varför det inte kommer mer information vare sig från oss eller från arbetsgivaren och anledningen till det är helt enkelt att många frågor fortfarande är öppna. Ta tillvara på detta som en möjlighet att påverka processen och ”framtidens schema”. Maila sekovasttag@gmail.com eller prata med Sekos representanter i referensgruppen, Alex Weinfors, Samir Namer eller HSO Ingemar Nordén.