Kategorier
Okategoriserade

Information angående varslet på Spårtrafik

Seko varslade den 2 maj om strejk på spårtrafikområdet.

SJ Götalandståg berörs av varslet i två steg:

  1. Den 11 maj klockan 15.00 träder en nyanställnings-, övertids- och mertidsblockad i kraft på hela avtalsområdet Spårtrafik, inklusive SJ Götalandståg. Övertids- och mertidsblockad gäller Sekos medlemmar, nyanställningsblockaden gäller alla nyanställningar inklusive timanställda.
  2. Den 15 maj klockan 15:00 tas alla Seko-anslutna lokförare på SJ Götalandståg som är stationerade i Göteborg ut i strejk.

Nya medlemmar

Alla som blir medlemmar i Seko innan kl. 15.00 torsdag 11/5 kommer att få ersättning av Seko om konflikten bryter ut. Snabbaste sättet att bli medlem är via hemsidan, ett webbinträde registreras direkt.

Information och kommunikation

Medlemmar har fått ytterligare information utskickad till de privata mailadresser som är registrerade i Sekos medlemsregister. Har du inte fått mailet, kontakta styrelsen@sekovasttag.se.

Nyheter och nya instruktioner kan komma snabbt. Informationskanaler är i huvudsak Sekos hemsida, seko.se och klubbens hemsida, sekovasttag.se.

Kom ihåg att uppdatera din privata mailadress och telefonnummer på Sekos hemsida om du inte redan gjort det. Det är den vägen vi kommer nå ut med information under strejken.

Kategorier
Aktiviteter

Sekos medlemsvecka

Den här veckan har vi medlemsvecka. Missa inte att komma förbi någon av våra aktiviteter, fånga en förtroendevald och ställ dina frågor, hör om det senaste i avtalsrörelsen eller bara umgås lite med oss.

Under veckan händer bland annat följande: Smörgåstårta i Falköping från kl 12 på torsdag, i Göteborg delas det ut frukostpåsar på onsdag och tårta på torsdag, i Lidköping finns smörgåstårta från kl. 10 på onsdag, och vår förbundsordförande Gabriella Lavecchia besöker Nässjö på fredag mellan kl.10-12. Vi kommer även vara på plats i Borås under fredagen.

Välkomna förbi!

Kategorier
Fackligt-politiskt

Upphandling av Västtågen 2026

Seko Västtåg har tagit del av förstudien och materialet som Västtrafik presenterat vid det första samrådet inför upphandling (SiU). SiU är ett möte som trafikhuvudmannen, i detta fall Västtrafik, bjuder in alla intresserade trafikföretag till för att presentera och diskutera förutsättningarna för affären.

Presentationen handlar framför allt om tekniska frågor rörande trafikupplägg, fordon, underhåll och ersättningstrafik och fördelning av ansvar mellan beställare och operatör.

Vi kan efter en genomgång konstatera att Västtrafiks avsikt är att upphandla ett kontrakt som i mycket bygger på det befintliga som SJ Götalandståg AB idag har:

”Utgångspunkten är att använda styrkorna i dagens avtal, det vill säga avtalen ”Västtågen 2016” samt ”Västtågen 16 KKT” med dagens operatör SJ Götalandståg, och endast förändra de delar där det finns utmaningar idag.”

Man berör även specifikt tågvärdens roll där vissa förändringar kommer ske, men där kravet på bemanning är oförändrat:

Värt att notera är att i den förstudie som ligger till grund tar man upp att ungefär 25% av kundsynpunkterna handlar om tågvärdar och av dessa är hela 22% beröm:

”Med tanke på att det är lättare att kritisera än berömma så får 22% beröm anses vara en mycket hög siffra. Det vittnas om att tågvärdarna är serviceinriktade, gör mycket för att lösa kundernas problem, är trevliga, kommunikativa och tar väl hand om kunderna.”

Reglering av bemanning ombord är en av de viktigaste kraven för Seko i denna upphandling och det är mycket positivt att det kommuniceras så tydligt i den här frågan från Västtrafik.

Seko kommer träffa tjänstemän från Västtrafik den 11 maj och då diskutera detta och de övriga krav som vi ser som viktiga att ha med i upphandlingsarbetet. Det rör bland annat verksamhetsövergång enligt LAS, förutsättningar för att konkurrera med kvalitet och inte sämre villkor för personalen och samverkan med fack och skyddsombud kring fordonens utformning. Samma dialog har vi med politiker och de operatörer som är intresserade av att köra trafiken. Nästa möte med den politiska ledningen för Västtrafik är den 10 maj då vi kommer visa vår verksamhet för Bijan Zaineli (S) som tillrädde som ny ordförande för Västtrafik i år.

Kategorier
Västtåginfo

Seko Västnytt #1 2023

Kategorier
Arbetsmiljö

Uppdatering om Rantens hotell i F samt info angående taxiresor

Efter ett flertal rapporter gällande extrema missförhållande på Rantens hotell i Falköping, lades igår 28/3 ett skyddsstopp (§6:7) gällande överliggning. Initiativtagare till skyddsstoppet är vårt huvudskyddsombud Christina Laage.

Arbetsgivaren tar frågan på stort allvar, och delar vår syn i detta.

Under gårdagen lades även en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6:6 a) på taxiresor i Göteborg och Falköping, med anledning av upprepade otrygga taxiresor där chaufförer bl.a. kört för fort, somnat under färd och brutit mot trafikregler.

Arbetsgivaren har till 7/4 att återkomma i frågan.

Kategorier
Medlemsmöte

Infomöte för tågvärdar i Göteborg

Seko Västtåg kallar tågvärdar i Göteborg till medlemsmöte nu på onsdag den 29/3 kl. 15-16. Mötet hålls både fysiskt i lokal Donsö och digitalt på Teams. Länk till det digitala mötet finns i jobbmejlen.


På dagordningen:

  • Heltider: Vad händer och vad kan göras? 
  • Val av turlisteombud tågvärdar Göteborg 
  • Val av skyddsombud tågvärdar Göteborg 

Varmt välkomna på onsdag!

Kategorier
Medlemsmöte

Informationsmöte om avtalsrörelsen

Seko Västtåg välkomnar till digitala informationsmöten med anledning av avtalsrörelsen. Mötena hålls via Teams nu på tisdag den 28/3 kl. 9-10 samt kl. 14-15.

Under informationsmötet kommer vi att gå igenom:
– Sekos krav
– Arbetsgivarnas krav
– Läget i förhandlingarna
– Vad som händer när avtalet går ut 31 april

Dessutom kommer det självklart finnas utrymme för frågor. Länk till mötet finns i jobbmejlen.

Välkomna på tisdag!

Kategorier
MBL

Information från senaste MBL-träffen 25/1

Lokförarbevis: Mångas lokförarbevis skulle förnyas samtidigt vid årsskiftet, i fortsättningen kommer det vara mer ojämnt fördelat. Även om det är eget ansvar att förnya beviset så vill man följa upp det från arbetsgivaren och CS kommer bevaka så att det görs i tid.

Körlärare: Förändring görs så att man kan inneha uppdraget även om man arbetar deltid av någon anledning. Detta är något som Seko länge framfört och välkomnar.

”Arbetsplatsträffarna” under hösten kommer byta namn. Seko har lyft att arbetsplatsträff är ett etablerat begrepp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte kan läggas som en frivillig aktivitet. Arbetsplatsträffarna på våren kommer fortsätta som innan men vi ser att företaget bör involvera skyddsombud och fackliga representanter i planeringen av .

Trafikverket har fortfarande problem med leverans av tåglägen i MPK, främst vid banarbeten och annat utanför grundplanen. Planeringen får ”gissa” ungefär när tågen kommer gå för att kunna planera trafiken och tåglägen kommer ibland väldigt sent. Förmodligen kommer det vara problem med detta under hela 2023.

Turbytesfunktion kommer lanseras i Employee Portal 14 februari för Götalandståg. Det kommer finnas information på Intranätet samt finnas en ej obligatorisk E-learning man kan göra. CS, närservice och korttiden kommer utbildas för att kunna hjälpa till och svara på frågor.

Götalandståg har skickat ut ny information om förläggningsreglerna när det gäller uttag av minst 5 sparade semesterdagar. Bakgrunden är en tolkning av semesterlagen som gjorts centralt mellan Seko och Almega som förtydligar rätten att få årsemestern och sparade dagar sammanhängande under juni-augusti. Arbetsgivaren meddelar att det är den sist inskickade semestersökningen som gäller om någon ändrar sig från den ursprungliga sökningen. Seko deltar vid inplaceringen.

Vi har fortfarande olösta frågor kring hantering av sparade semesterdagar år 5. Detta kommer vi diskutera vidare under våren.

Gällande sommaren kommer Götalandståg vid behov köpa semester enligt de ersättningar som gäller i kollektivavtalet. Utöver det avser man även erbjuda extra ersättningar som förra året om man frivilligt går in och arbetar enstaka semesterdagar eller fridagar vid behov. Arbetsgivaren ser inget behov av att höja ersättningen och menar att personalläget är relativt bra. Det finns ingen överenskommelse om ersättningar utan nivåerna är ensidigt satta av Götalandståg.

Helena Isaksson är från och med december permanent VD och hennes tidigare roll som affärschef är vakant. I samband med det vill man göra en översyn av organisationen så någon ny rekrytering är inte klar.

E-learning har sedan en tid lagts ut som schablontid på månadsschemat och vi menar att det behövs en överenskommelse om den ska göras på annan tid än som schemalagd ordinarie arbetstid. Vi har lämnat ett förslag på hur det kan hanteras och väntar på återkoppling.

Påstigningskontrollen kommer finnas kvar till juni i första hand och Västtrafik ser över hur man ska arbeta med biljettkontroller därefter. Vid en eventuell fortsättning kommer vi ha nya samtal med arbetsgivaren kring detta. När arbetsgivaren får nya uppdrag så ser vi det som naturligt att det också bör ge möjlighet att öka tjänstgöringsgrader.

Kategorier
Okategoriserade Turlistor och nycklar

Schema 2023

Torsdag 13/10 höll Seko Västtåg ett digitalt informationsmöte med anledning av att SJ Götalandståg aviserat en återgång till turer och grupper under 2023. Nedan finns en sammanställning av den information som delgavs på mötet. 

Seko ser positivt på det nya beslutet gällande återgången till fasta scheman (gruppnycklar). Detta är något som vi trott skulle ske men inte så här fort. Förändringen beror till stor del på SJ AB:s stora personalproblem, som varit mycket värre än här hos oss på SJ Götalandståg, vilket lett till att frågan varit uppe på SJ AB styrelsenivå.  

Vägen framåt tills de nya gruppnycklarna börjar gälla ser ut enligt nedan: 

10 november: förslag på turlistor 

17 november: förslag på gruppnycklar 

22 november: förhandling gällande turlistor 

1 december: förhandling av gruppnycklar 

6 december: startar gruppsökning 

20 december: inplacering på gruppnycklar 

1 februari: nya gruppnycklar börjar gälla. 

Datumen är inte huggna i sten men Sekos och SJ Götalandstågs ambition är att det kommer gå enligt denna tidsplan. Blir det förändringar kommer information om detta. 

Under processen är vår strävan att skicka ut turliste- och nyckelförslag så alla har möjlighet att titta och komma med förslag på förändring. Har ni redan nu förslag på turer eller nycklar så kontakta ert berörda turlisteombud (se länk nedan).  

De nycklar som vi kommer kunna söka bygger på en typvecka så när det sker banarbete eller är storhelger kommer det förekomma förändringar på schemat. 

En annan het fråga som kom till vår kännedom i samband med veckobrevet den 21 oktober är att SJ Götalandståg på ”prov” ska möjliggöra för tågvärdar att jobba 100% i en riktad sen/nattgrupp under 2023.

Seko ser positivt på att man äntligen börjar jobba med heltidsproblematiken då detta är något som Seko haft som prioriterad fråga så länge klubben funnits. Dock ser vi allvarligt på att vi inte fått någon information om detta ”prov”. Vad vi känner till har inte heller skyddet varit informerat vilket vi anser att de borde varit. Seko kommer begära en överläggning gällande frågan – INTE för att motverka den men för att få information om hur SJ Götalandståg har tänkt hantera det hela och få en möjlighet att lägga fram invändningar.

Vi kommer informera mer efter vår överläggning med SJ Götalandståg.

Kategorier
Västtåginfo

Seko Västnytt #3 2022