Sommarturlisteförhandlingen 14/5

Igår, 14/5 hade vi förhandling angående sommarens turlistor.

Det är framför allt ombord som är klart, även om vändstäd kommer att tillkomma när omloppen är klara. Under 7 veckor i sommar kommer helgtrafiken till Vänersborg/Älvängen att skäras ner och slås ihop, så att varannan alependel under halvtimmestrafik förlängs till Vänersborg. Detta främst för att spara in på förarbemanningen. Detta har inte hunnit bli färdigplanerat och därför kommer helgtrafiken att förhandlas senare. Förarturer är så gott som klart men återstår en del omloppsfrågetecken, så de kommer att förhandlas vid nästa förhandlingstillfälle. 

Vissa turer har korrigerats och ändrats utifrån önskemål från medlemmar och turlisteombud, t.ex. har vissa ombordturer i Göteborg fått större variation eller ”lättare” kombinationer av tåg. Alla önskemål kan tyvärr inte tillgodoses, och det kan vara individuellt vilka turer vi tycker är jobbiga. Men turkonstruktörerna önskar att ta in arbetsmiljöaspekten ännu mer i fortsättningen och ni får gärna vara med och ge feedback, speciellt kring vilka tåg och tågkombinationer som är ”tunga” .

P.g.a. många spårarbeten, och ibland evenemang där tågen t.ex. behöver multas, får vi tyvärr vara inställda på snabba förändringar och vara noga med att kolla veckolistan under sommarperioden. 

I Lidköping görs en del avsteg på förarlistorna för att efter önskemål från medlemmar kunna låta nolldagar ligga kvar. Mer specifik information om det kommer separat. Råskubben i Kinnekulle har utvärderats och kommer att fortsätta.

Den sista förhandlingen inför sommaren kommer att bli den 13/6 och efter det återkommer vi med mer information!

Förslag sommaren 2018, version 1

Nedan arbetsgivarens förslag på grundturer för sommarperioden. Materialet är som ni kan se i viss mån ofärdigt, bland annat beroende på att omloppen inte är helt klara. Dessutom ska raster fyllas ut och kvartstid tas bort m.m.. Läs även turkonstruktörernas kommentarer nedan (kursiverade).

Våra turlisteombud har till viss del funnits med i processen och haft möjlighet att komma med synpunkter och vi har redan kunnat påverka vissa turer åt det bättre.

Synpunkter på materialet tas upp med turlisteombuden på respektive åkstation, se länk i menyn ovan om du är osäker på vem som är turlisteombud för dig.

Turlisteansvariga har ett förberedande möte 7/5 med turlistekonstruktörerna för att sammanställa synpunkterna som kommit in. Turlistorna förhandlas 14/5, arbetsgivaren har dock aviserat att det kommer tillkomma ett ytterligare förhandlingstillfälle eftersom för många frågetecken finns kvar.

 

Göteborg

Förslag G ombord Q  Anpassningen för BJ-banan och Älvängen* är ej färdigplanerat under helgerna.

G LF T 18 Q förslag 1  Fortfarande saknas Vg/Än L och S*, nattpendlarna F och kanske någon tur till Sk på helgen.

(Man syftar ovan på att pendeltågstrafiken på Älvängen i sommar kommer glesas ut under helgerna och kompletteras med extra uppehåll för Vänersborgstågen.)

 

Kinnekulle

I bilagorna förslag på turer i sommar. Förslagen omfattar perioden v25-27. V 28-30 finns sedan tidigare som utkast, och v 31-33 vet vi inte än om vi får köra söder om Hr eller inte. V 25 kör vi inte söder om Hr och v 26-27 kör vi hela vägen till G, så båda alternativen finns att plocka fram för v 31-33.

Lkp O T 18 Q v 25 förslag

Lkp O T 18 Q v 26-27 förslag

Mst O T 18 Q v 25 förslag

Mst O T 18 Q v 26-27 förslag

Lkp LF T 18 Q v 25 förslag

Lkp LF T 18 Q v 26-27 förslag

 

Ombord ytterstationer, övriga

Förslag BS ombord Q

Förslag F ombord Q

Förslag N ombord Q

Förslag UV ombord Q

 

Förare ytterstationer, övriga

F LF T 18 Q förslag 1 Fortfarande saknas S-turerna, och det ska kollas mot omlopp och tas bort ¼-tid mm.

N LF T 18 Q förslag 1  Se kommentar ovan

Bs LF T 18 Q förslag 1

Uv LF T 18 Q förslag 1

 

Uppdateringar efter årsmötet

Hej!

Sidan har nu uppdaterats med styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda efter årsmötet.

Vi har även passat på att uppdatera listan på våra skyddsombud.

Mötesprotokoll kommer senare.

Semesterinplacering

Vi har fått många frågor om hur semesterinplaceringen egentligen går till. Här är därför ett försök att förklara lite av de vanligaste frågorna som ställs.

Vi söker som bekant efter en fastställd sökordning: huvudsemestern placeras in i turordningen ”uppifrån och ner”, och när den inplaceringen är klar vänder man på listan och placerar in höst/vår-veckor. Så långt är det nog inga konstigheter.

Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Om man frivilligt vill avstå detta finns det angivet i vårt avtal att ”Huvudsemestern kan förläggas till annan tidpunkt efter önskemål från medarbetaren”. Söker man tre veckor eller mer utanför semesterperiod anses dessa veckor utgöra huvudsemester och de läggs alltså ut i huvudsemesterinplaceringen (även om de såklart infaller under höst/vår).

Exempel: Kalle ligger först i sökordningen för huvudsemester men söker endast v 32 under semesterperiod och önskar istället lägga övriga veckor på v.13 och v.50-52. Kalle kommer då vara först in på dessa veckor trots att han ligger sist i sökordningen för höst/vår!

En ändring i år har varit för de som vill sälja sin semester, vilket tidigare har hanterats ungefär som ovan. Detta har i praktiken inneburit att man använder sin plats i turordningen två gånger: först för att få en sommarsemester i en period där arbetsgivaren vill köpa, och sen igen för att få förtur på semester under vår/höst. Detta har vi inte tyckt varit en rättvis hantering. I år har istället de utköpta veckorna placerats ut utifrån sökordningen för vår/höst.

Vår ingång när vi deltar i semesterinplacering är att bevaka att allt går rätt till och att de riktlinjer man gett i sökmaterialet följs i inplaceringen. Det vi kan konstatera är att det får många inte är helt självklart hur man ska fylla i sökblanketten och vilka förutsättningar som gäller. Här finns det en del arbete att göra, och detta kommer vi ta upp när vi utvärderar semestersökningen med arbetsgivaren.

Kallelse till Årsmöte SEKO klubb Västtåg

2018-03-02 kl.17.00, på Skansen Lejonet, Göteborg
Under mötet kommer verksamhetsberättelse och revisionsberättelse att presenteras, beslut tas om styrelsens ansvarsfrihet, och val kommer att göras av styrelseledamöter, kassör, suppleant, seko-ombud, revisor+ersättare, valberedning, och turlisteombud.
OBS! Sista datum för att nominera någon eller att lämna in en motion (förslag på förändring som du vill att årsmötet ska rösta om) är 15/2!
För nomineringar- kontakta valberedningen som består av sven.abrahamsson@sj.se, roger.patriksson@sj.se, och mimmi.hansson@sj.se. För motioner – kontakta christina.levinsson@sj.se.
Efter mötet bjuder vi på middag och alkoholfri dryck. Ingen försäljning av alkohol sker, men det är tillåtet att ta med för eget bruk under förutsättning att det sköts snyggt. Själva mötet hålls strikt alkoholfritt.
Inbjudan med anmälningslistor finns på anslagstavlor på åkstationerna. Sista anmälan är 26/2. Hotellboende kan ordnas för medlemmar från åkstationerna Lidköping, Mariestad och Nässjö, ni anmäler detta på era listor.
Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där, välkomna!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 15 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få gå ett par utbildningar inom sitt uppdrag.

 

Valbara poster:

Fyllnadsval styrelseledamot 1 st.

Kassör

Styrelseledamot 2st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åkstationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf.

Ordinarie revisor 1 st.

Ersättare revisor 1 st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson:mailto:Sven.Abrahamsson@sj.se0700029585

Mimmi Hansson: Mimmi.Hansson@sj.se 0700036513

Roger Patriksson: mailto:Roger.Patriksson@sj.se0700029559

 

Studieprogram för medlemmar

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2018 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundets roll i samhället, jämställdhet och arbetsmiljö likväl som studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar. Ta chansen! Mer information om ledighet, ersättning m.m. finns i katalogen.

Hittar du något som verkar intressant för dig, kontakta Kicki Levinsson!

Ladda ner: Medlemsprogram 2018

Information från Seko: Välj aldrig bort pension

SJ har på intranätet publicerat information om möjligheten att avstå flexpension. Vi vill därför dela informationen som Seko ger i frågan:

”Den extra pensionsavsättningens grund är kollektiv och omfattar alla anställda. Enligt ett särskilt regelverk i kollektivavtalet kan en arbetsgivare fatta beslut om att tillåta att en enskild anställd avstår från pensionsavsättning. Om företaget öppnar upp denna möjlighet får varje enskild anställd möjlighet att välja om denne vill ha extra pensionsavsättning eller ta ut avsättningen som lön. Möjligheten att välja bort den extra pensionsavsättningen var ett starkt krav från arbetsgivarorganisationen Almega.

Lönsamt att välja pension
Den som väljer bort pensionsavsättningen får istället den första avsättningen (0,2 procent 2017) som lön men får därefter inte ta del av ytterligare avsättningar, varken som pension eller lön. Du kan alltså tappa upp till 1,8 procent i lön om du väljer bort den extra pensionsavsättningen. Sekos generella råd till våra medlemmar är att aldrig välja bort pension.

Låt inte arbetsgivaren påverka valet
Den som har avstått från den extra pensionsavsättningen kan, om arbetsgivaren medger det (anm. SJ har meddelat att man inte kommer tillåta ändring av valet), återta avståendet och välja pensionsavsättningen istället. Då kommer man tillbaka till den förmånligare pensionslösningen. Valet att avstå eller inte är alltid den enskildes och får aldrig villkoras av arbetsgivaren, med vare sig belöning eller bestraffning. Om du upplever att din arbetsgivare försöker styra ditt val — tveka inte att kontakta Seko.”

Dubbelbemanning på pendeltåg

Vi blev under gårdagen uppmärksammade av skyddsombud att dubbelbemanningen på pendeltågen dras in mellan kl. 20-22 från och med 15/12. Efter att vi påtalat att det är oerhört angeläget att personalen får information om detta publicerade så företaget information på intranätet. Vi vill betona att varken skyddsorganisationen eller Seko tidigare har blivit informerade om dessa planer. Några förhandlingar har ej hållits. Vi anser att detta är en betydande förändring i verksamheten och ser över hur vi kan agera i frågan.

Rent allmänt är det ett tecken på att ledningen visar mycket dålig förståelse för vår arbetssituation när man inte anser sig behöva förankra den här sortens förändring hos sin personal utan väntar med att gå ut med informationen till absolut sista stund. Detta trots att beslutet varit fattat sedan länge.

Inför kommande helg vill vi uppmana alla att tänka på sin egen säkerhet i första hand och att rapportera alla eventuella incidenter och obehag som ni känner.

Vi räknar med att få anledning att återkomma i frågan.

Möte med RMT

Fredagen den 17/11 gästades vårt drop-in möte i Göteborg av Sean Hoyle från det brittiska fackförbundet RMT. Han berättade om läget för brittiska järnvägsarbetare men också hur det fackliga arbetet ser ut. Idag pågår starka påtryckningar från flera brittiska järnvägsföretag att göra sig av med ombordarpersonal och bemanna tågen med enbart en förare, så kallat DOO-tåg (driver only operated). Det handlar såklart om att kunna göra stora besparingar i lönekostnader för de enskilda bolagen, men för oss anställda handlar det både om att försvara våra jobb och att bibehålla en säker järnväg för oss och våra resenärer.

Enligt statistik som RMT tagit fram har åtta av tio “grab and drag”-olyckor i Storbritannien skett på tåg där man inte har AGS. Dessutom visar undersökningar bland resenärerna att hela 84% av de kvinnliga passagerarna känner sig mer otrygga på tåg utan ombordpersonal.

Ett första steg har i samtliga fall varit att avlägsna AGS-funktionen. Man har motiverat det med att ombordpersonalen ska ha fokus “i tåget och inte utanför”. När AGS-funktionen försvinner, finns det inte heller någon säkerhetsmässig funktion som skyddar anställningen. Det är i många fall samma bolag som trafikerar de brittiska och svenska järnvägsnäten. Arriva, Transdev och MTR bedriver trafik i båda länderna. På MTR i England gick det bara ett par år från avskaffandet av säkerhetsfunktion hos ombordpersonal (alla AGSer blev till BGR) till att all ombordpersonal ersattes av biljettmaskiner. Även om regelverk och upphandlingarna skiljer sig en del mellan Sverige och Storbritannien är det högst sannolikt att de multinationella järnvägsföretagen kommer försöka sig på samma sak här.

I sitt arbete för att behålla ombordpersonalen har RMT både arbetat politiskt och genom att använda konfliktvapnet. Hos de brittiska socialdemokraterna, Labours, nya transportpolitiska program har dom jobbat hårt för att få igenom krav på ett återförstatligande av hela den brittiska järnvägen. Samtidigt planerar man att genomföra flera strejker på persontrafiken till och från London för att få igenom lokala krav på att AGSerna skall behållas.

Vi hoppas att vårt möte innebär starten för mer facklig samverkan på gräsrotsnivå, där vi på ett konkret sätt kan lära av varandras situationer och dela erfarenheter. Vi tackar honom för hans besök och uppmanar våra medlemmar som är mer intresserade att besöka RMTs hemsida för att ta del av mer information.

https://www.rmt.org.uk/home/

/Povel Johansson, Klubbstyrelsen Seko Västtåg