Sparad semester

Eftersom SJ Götalandståg tillämpar semesterlagen vad gäller hantering av sparade semesterdagar (”5-årsregeln”) finns det anledning att påminna om vad som gäller och vad man som arbetstagare kan göra för att undvika att dagarna förfaller och betalas ut i pengar.

Semesterlagen är tydlig med att arbetstagaren väljer vilket år de sparade dagarna ska läggas ut. Arbetsgivaren kan endast om särskilda skäl finns uppskjuta ledigheten till ett annat år (20 §). Vill man ta ut sparad semester ska man anmäla detta senast två månader innan (19 §).

Om man vill ta ut fem eller fler sparade dagar så har man rätt att få hela semesterledigheten i en följd, dvs samtliga sparade dagar man vill ta ut plus alla dagar man har rätt till innevarande år (med maximalt 25 sparade dagar innebär detta alltså tio veckors sammanhängande ledighet). Detta ska anges i samband med semestersökning (21 §). Man har som alltid också rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Det finns ingen tydlig rutin från arbetsgivaren för att hantera detta så om man vill utnyttja den rätten så får man kontakta arbetsgivaren direkt. Informera även oss på info@sekovasttag.se så att vi kan bevaka detta när semesterinplaceringen görs.

Tänk också på att man inte får spara nya semesterdagar ett år man tar ut sparad semester (18 §).

Nedan utdrag ur semesterlagen,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480


Rätt att spara semesterledighet
18 §   En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.
En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.
Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439).


19 §   Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.
Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.
Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats.
Lag (2009:1439).

Förläggning av sparade semesterdagar
20 §   Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.
Om arbetstagaren har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och om sådan förläggning skulle medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas om att semesterdagarna ska läggas ut under det sjätte året. Lag (2009:1439).
21 §   Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Semesterlön för sparade semesterdagar
22 §   Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt 16-16 b §§. Samtliga sparade semesterdagar som läggs ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. Lag (2009:1439).

Skyddsstopp lagt på SJ Götalandståg 31/12

Dagens datorhaveri på SJ har medför att nästan samtliga medarbetare har blivit av med centrala appar i sina jobbtelefoner. Däribland har funktioner som larm, telefonlistor, arbetsdokumentation och annat försvunnit. Detta är appar som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på ett säkert och korrekt sätt.

Särskilt utsatt blir ensamarbete för anställda som blir helt isolerade från arbetsledning och kollegor. Detta datorhaveri kommer dessutom vid en mycket olycklig tidpunkt, då nyårsnatten brukar innehålla både fyllda och fulla tåg. I en sådan arbetsmiljö är det extra viktigt att vi har fungerande arbetsredskap för att kunna garantera säkerheten för både oss anställda och våra resenärer.

På grund av avsaknaden av fungerande arbetsverktyg och en bristande säkerhet har skyddsorganisationen på SJ Götalandståg för en timma sedan lämnar in ett skyddstopp enligt arbetsmiljölagen kap.6 §7.

Skyddsstoppet är villkorat och träder i kraft från och med kl 20.00 ikväll 31/12 och pågår fram tills problemen med vårt arbetsverktyg är löst och personalen kan återgå till ensamarbete.

Skyddsstoppet innebär att alla tåg med bara en tågvärd antingen måste bemannas upp med ytterligare personal eller ställas in.

Vi hoppas såklart att skyddsstoppet ej kommer behöva tas i bruk utan att SJ får bukt med problemen innan kvällens trafik går igång.

Vill du läsa framställan i sin helhet finns den här.

Vänligen
Styrelsen och skyddsombuden för Seko Västtåg

Semester 2020

Semestersökningen för 2020 kommer snart ut. Seko har begärt förhandling gällande semesterförläggningen för att ta upp några frågor vi såg som angelägna för våra medlemmar.

 • Vi vill ha inflytande och utöva medbestämmande redan när semesterperioder och -kvoter sätts.
 • En hantering för att sparad semester ska läggas ut som ledighet och inte betalas ut i pengar måste finnas.
 • Hantering av utköpt semester där denna kan läggas ut även under våren (mars-maj).
 • Att semesterförläggning bör göras så att en semestervecka inte förbrukar mer än fem semesterdagar.
 • Vi tog även upp kranshelgstillägget som vi anser är alltför lågt.

Kranshelgstillägg

Kranshelgstillägg är en ersättning vi får om vi frivilligt arbetar helgen före eller efter vår huvudsemester där vi har rätt till ledighet enligt semesterlagen. Detta ligger på SJ Götalandståg på 750:-/dag. Vi vill se att detta höjs.

För kännedom så informerar vi om kranshelgstilläggen på några andra bolag:

Arriva Pågatåg 2000 kr/dag
Green Cargo 4000/dag + 10 h i arbetstidsbank
MTR Pendeln 2000/dag + övertid
Transdev Öresundståg 1548 kr/dag
SJ AB 1400 kr/dag
Upptåget 1683 kr/dag

Kom ihåg att det är helt frivilligt att arbeta sin kranshelg, bindande anmälan görs i samband med semestersökningen.

Resultatet i övrigt blev att arbetsgivaren innan semesterinplaceringen kommer delge oss sitt förslag på vilka semesterkvoter som är tänkt att gälla vid inplaceringen och vi kan komma med synpunkter om vi t.ex. tycker att det borde finnas utrymme att bevilja fler semestrar under vissa perioder/veckor där efterfrågan är stor. Generellt har detta tidigare hanterats väl av bolaget men det finns ett värde i att vi kan påverka detta om så inte är fallet.

Frågan om sparad semester som 2019 betalades ut på grund av att arbetsgivaren gjorde en för oss ny tolkning av lag och avtal har avhandlats i en lokal tvisteförhandling som vi inte kunde driva vidare på grund av formaliteter (gällande tidsfrister för arbetsrättliga tvister). Vi är däremot fortfarande oense om tolkningen och grundfrågan måste lösas. Seko anser som tidigare att 25 dagar ska få sparas utan tidsgräns. Bolaget aviserar dock att dagar som de anser förfallit kommer betalas ut även i år. Vi ska ses igen i januari för att diskutera vidare.

Gällande utköpt semester avser arbetsgivaren att förtydliga att sålda semesterveckor även kan läggas ut innan sommaren.

Vi framförde även att vi ser ett problem i att en semestervecka hos oss kan konsumera olika antal dagar beroende på förläggningen av fridagar. I vissa fall gör det att en semestervecka för personal med oregelbunden arbetstid konsumerar fler än fem dagar och att 25 semesterdagar faktiskt inte räcker till fem hela veckors semester.

Dessa frågor avser vi att fortsätta diskutera. Finns det fler frågor om semester ni medlemmar vill att vi driver, så hör gärna av er till oss.

Segdragen tvist i Göteborg

Nu är det ett år sedan Seko först upptäckte att det under 2018 blivit fel på två av de sena grupperna för tågvärdar i Göteborg i och med att man missat att sänka arbetstidsmåttet till 36 timmar i veckan enligt bestämmelserna i vårt kollektivavtal.

Efter att först ha kontaktat arbetsgivaren för rättelse har vi dels haft lokal förhandling samt påbörjat centrala förhandlingar i frågan. SJ Götalandståg har ännu inte betalt ut den avtalsmässiga ersättning våra medlemmar har innestående. Man vill heller inte fullt ut erkänna att det inträffade är ett brott mot vårt kollektivavtal. Vi inväntar nästa förhandlingsdatum.

Att dra ut på frågan så länge som man gjort för att sedan återkomma med noll och ingenting är respektlöst mot våra medlemmar som tjänstgjort på scheman som arbetsgivaren konstruerat. Detta med tillit till att man gör detta enligt de lagar och avtal som gäller och att företaget annars ser till att göra rätt för sig om det visar sig att slarv eller den mänskliga faktorn gör att fel har begåtts.

Vi från Seko tycker att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att visa att man tar fullt ansvar i sin roll i att leda och fördela arbetet. Seko driver inte frågan för sakens skull utan för våra medlemmar som är ledsna och besvikna på arbetsgivarens agerande. Det kommer vi fortsätta med.

Tur- och nyckelförhandlingar T20

Turer och nycklar för T20 är färdigförhandlade och gruppsökningen är igång. Inplacering på grupper kommer ske 27-28/11. Seko kommer att vara representerade vid inplaceringen. Nycklarna gäller tills vidare, observera dock att fridagsplaner enligt vårt kollektivavtal fastställs för hela året och ligger alltså fast så länge vi inte kommer överens om något annat. Vi har tidigare haft en tvistefråga om tolkningen av fastställande av fridagsplan (mer information om detta här). Denna är nu löst och vi är eniga med arbetsgivaren att fastställandet ska göras på individnivå. Vi välkomnar naturligtvis detta klargörande!

Nycklar och turer tas fram i en process där våra turlisteombud kommer med förslag på förändringar på arbetsgivarens utkast/förslag. Vi i förhandlingsdelegationen vill även i år rikta ett särskilt tack till våra turlisteombud för ett stort engagemang och många bra synpunkter som har bidragit till bättre turer och nycklar för våra medlemmar.

I samband med turlisteförhandlingarna hade vi också förhandlingar angående de avtal som ska gälla under tidtabellsåret.

Arbetstidsavtal Kinnekulle

Seko har tecknat ett nytt arbetstidsavtal för Kinnekulletrafiken som under T20 kommer ersätta den bilaga med avvikande arbetstidsregler vi tidigare haft som tillägg till vårt lokala avtal. Detta görs för att anpassa detta tilläggsavtal bättre till hur det tillämpats i verkligheten och ge tydligare regler att förhålla sig till för både planering och personal. Vi är nöjda med att i samband med detta fått in en begränsning för nattarbete som tidigare saknades för Kinnekulletåget samt att medlemmarna även får mer tillgodoräknad arbetstid på sina turer.

Parameterdokument

En grundlig genomgång av parameterdokumentet har gjorts inför T20. Redovisningstiderna har sänkts på samtliga åkstationer för att anpassa dem till de nya redovisningsrutinerna. Gångtider som tidigare varit olika för förare och ombordare på vissa platser har nu blivit samma och den tidigare ”förargångtiden” finns nu som gångtid till uppställning. För gångtid till uppställning i Uddevalla fick vi gehör för att behålla de 7 minuter vi haft tidigare. Synpunkter från turlisteombud om att taxitiden Vg-G har varit alltför snävt beräknad togs tillvara och det infördes i parameterdokumentet att den ska vara 75 minuter. På Sekos initiativ fick vi inskrivet mer tid för klargöring av X11-14 när de står kopplade till post.

Det finns numera också gångtider m.m. för Kinnekulle i parameterdokumentet. Efter diskussion valde vi att låta tiderna förbli så att de totala för/efterarbetstiderna ligger i linje med de man arbetat efter tidigare men uppdelningen på olika arbetsmoment skiljer sig något. Vi ser eventuellt att tiderna kan behöva justeras framöver.

Fridagsavtal

Vi har också tecknat ett fridagsavtal som är i stort likalydande med det vi haft under T19. Hanteringen av fridagar är en kompromiss mellan arbetsgivarens behov av att undvika manuell hantering av samtliga extra fridagar och våra medlemmars önskan att kunna använda dagarna till att söka ströledighet med. Kom ihåg att om ni vill behålla dagarna på nyckeln på hösten så bör ni inte söka mer ströledigheter med FP-dagar än ni har täckning för. Observera också att även om sista dagen för sökning är 31/5 så finns det inget som hindrar att man söker ledighet som infaller under höstperioden (utom jul). Nattgrupp och 8/6-grupper omfattas av särskild hantering av fridagarna som skiljer sig från detta. Där ligger både fridagar och 0-dagar generellt utlagda under hela året.

Råskubb

Råskubben omfattar i år endast förare Göteborg. I övrigt liknar avtalet i allt väsentligt föregående år. Vi tyckte det nya upplägget med ”brutna” 8/6-perioder som varit under 2019 var mindre bra och föreslog istället att man delar råskubben i två grupper, med start för 8 dagars arbetsperiod på tisdag respektive onsdag vilket gjordes. OBS. Råskubben konsumerar 17 fridagar per 8-veckorsperiod (16 vanliga, samt 1 ”extra”) vilket inte framgår klart av sökmaterialet. Det ligger alltså inte fler ”extra” fridagar på nyckeln än vad det gjort under 2019.

Medlemsmöte 12/11

Lokal Styrsö, Göteborg 16.00-18.00

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av mötesordf, sekreterare, justerare och rösträknare.
 4. Presentation av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020
 5. Förslag om subventionerad medlemsavgift för nya medlemmar
 6. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020
 7. Presentation av styrelsens förslag till yrkanden till central avtalskonferens
 8. Beslut om yrkanden till central avtalskonferens
 9. Mötet avslutas

Medlemmar som deltar på mötet utanför arbetstid kompenseras med motsvarande tid på timkontot. Fika kommer finnas. Väl mött!

SEKO klubb Västtåg

Avtalsrörelse 2020

Till våren 2020 går det centrala spårtrafikavtalet ut men vår avtalsrörelse har redan börjat. Under medlemsveckan i våras började vi med att ställa frågan; ”Vad är de största problemen på arbetsplatsen?” och ”Hur ska ditt jobb vara i framtiden?”. Alla svar som kom in har sammanställts och tillsammans med det centrala avtalet finns de publicerade här.

Spårtrafikavtalet & Sammanställning från medlemsveckan.

Vill du göra din röst hörd och påverka vårt framtida centrala spåravtal närvara på ditt lokala medlemsmöte eller mejla dina förslag tillavtal2020@sekovasttag.se

Göteborg 18/10
Borås 4/10
Uddevalla 8/10
Falköping 18/10
Nässjö 18/10
Lidköping (datum kommer)

Alla förslag som vi får in från medlemmarna kommer sammanställas och presenteras på ett medlemsmöte i Göteborg 12/11. Då kommer mötet besluta om vilka tre krav vi som klubb ska enas kring och skicka vidare till SEKOs branschorganisations avtalskonferens.

Info från Seko Västtåg om Rapid

Med anledning av den senaste informationen gällande Rapid vill Sekos representanter i referensgruppen vara tydliga med att det inte finns några överenskommelser om framtida schemamodeller.

Från Sekos sida så har vår inställning alltid varit att en ny schemamodell, om den införs, ska innebära en förbättring från det vi har idag. Det vi hittills har sett är inte något som vi ser tydligt kommer tillgodose de krav som vi och våra medlemmar ställer vad gäller varken framförhållning, pålitlighet eller möjlighet att påverka. Diskussionerna är däremot inte på något sätt avslutade utan mycket arbete kvarstår.

Sekos representanter i referensgruppen är:
Samir Namer (Borås)
Alex Weinfors (Göteborg)
Ingemar Nordén (skyddsombud, Borås)

6.6a lagd på sträckan Göteborg-Vänersborg

Skyddsombud har påpekat att det finns oroligheter på tågen och begärt arbetsmiljöåtgärder på sträckan Göteborg-Vänersborg enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6.

Arbetsgivarens åtgärder hittills har inte bedömts som tillräckliga.


Vi vill från styrelsen påminna medlemmar om vikten att skriva rapporter när det inte känns tryggt att gå ut i tåget.  Vi tror det finns ett stort mörkertal.


Känns det otryggt skriv rapport om ofullständig biljettvisering / otryggt i tåg. Glöm inte att om du inte har utfört  dina arbetsuppgifter är du skyldig att rapportera detta!

Du är alltid ditt eget skyddsombud och ska inte utsätta dig för riskfyllda eller obehagliga situationer.

Sommartider

Från och med juni till augusti har vi inga ordinarie mötestider eller expeditionstider. Vi läser dock klubbmailen kontinuerligt och försöker svara så snabbt som möjligt.

Det fackliga arbetet slutar inte för det. Den 11 juli har vi tvisteförhandling gällande semesterdagarna som vi menar utbetalades felaktigt enligt ”5-årsregeln”. Vi har även påkallat förhandling gällande införandet av kroppsburen kamera och har även en fråga om rastlokaler vid ett kommande trafikavbrott där vi vill framföra våra synpunkter till arbetsgivaren.

För att underlätta för medlemmar att flagga upp för de problem som uppstår under sommaren har vi skapat ett rapporteringsverktyg på sekovasttag.se/sommar.

Här finns även ett excelblad man kan använda som stöd för att räkna ut sin arbetstid när man går på skubben:

Hösten lär bli en intensiv facklig period där vi dels har att förbereda våra yrkanden till den centrala avtalsrörelsen samtidigt som vi har oenigheter bl.a. om tolkningarna av vårt lokala kollektivavtal som ännu ej är lösta. Tills dess får vi önska alla en trevlig sommar!