Uppdateringar efter årsmötet

Hej!

Sidan har nu uppdaterats med styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda efter årsmötet.

Vi har även passat på att uppdatera listan på våra skyddsombud.

Mötesprotokoll kommer senare.

Semesterinplacering

Vi har fått många frågor om hur semesterinplaceringen egentligen går till. Här är därför ett försök att förklara lite av de vanligaste frågorna som ställs.

Vi söker som bekant efter en fastställd sökordning: huvudsemestern placeras in i turordningen ”uppifrån och ner”, och när den inplaceringen är klar vänder man på listan och placerar in höst/vår-veckor. Så långt är det nog inga konstigheter.

Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Om man frivilligt vill avstå detta finns det angivet i vårt avtal att ”Huvudsemestern kan förläggas till annan tidpunkt efter önskemål från medarbetaren”. Söker man tre veckor eller mer utanför semesterperiod anses dessa veckor utgöra huvudsemester och de läggs alltså ut i huvudsemesterinplaceringen (även om de såklart infaller under höst/vår).

Exempel: Kalle ligger först i sökordningen för huvudsemester men söker endast v 32 under semesterperiod och önskar istället lägga övriga veckor på v.13 och v.50-52. Kalle kommer då vara först in på dessa veckor trots att han ligger sist i sökordningen för höst/vår!

En ändring i år har varit för de som vill sälja sin semester, vilket tidigare har hanterats ungefär som ovan. Detta har i praktiken inneburit att man använder sin plats i turordningen två gånger: först för att få en sommarsemester i en period där arbetsgivaren vill köpa, och sen igen för att få förtur på semester under vår/höst. Detta har vi inte tyckt varit en rättvis hantering. I år har istället de utköpta veckorna placerats ut utifrån sökordningen för vår/höst.

Vår ingång när vi deltar i semesterinplacering är att bevaka att allt går rätt till och att de riktlinjer man gett i sökmaterialet följs i inplaceringen. Det vi kan konstatera är att det får många inte är helt självklart hur man ska fylla i sökblanketten och vilka förutsättningar som gäller. Här finns det en del arbete att göra, och detta kommer vi ta upp när vi utvärderar semestersökningen med arbetsgivaren.

Kallelse till Årsmöte SEKO klubb Västtåg

2018-03-02 kl.17.00, på Skansen Lejonet, Göteborg
Under mötet kommer verksamhetsberättelse och revisionsberättelse att presenteras, beslut tas om styrelsens ansvarsfrihet, och val kommer att göras av styrelseledamöter, kassör, suppleant, seko-ombud, revisor+ersättare, valberedning, och turlisteombud.
OBS! Sista datum för att nominera någon eller att lämna in en motion (förslag på förändring som du vill att årsmötet ska rösta om) är 15/2!
För nomineringar- kontakta valberedningen som består av sven.abrahamsson@sj.se, roger.patriksson@sj.se, och mimmi.hansson@sj.se. För motioner – kontakta christina.levinsson@sj.se.
Efter mötet bjuder vi på middag och alkoholfri dryck. Ingen försäljning av alkohol sker, men det är tillåtet att ta med för eget bruk under förutsättning att det sköts snyggt. Själva mötet hålls strikt alkoholfritt.
Inbjudan med anmälningslistor finns på anslagstavlor på åkstationerna. Sista anmälan är 26/2. Hotellboende kan ordnas för medlemmar från åkstationerna Lidköping, Mariestad och Nässjö, ni anmäler detta på era listor.
Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där, välkomna!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 15 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få gå ett par utbildningar inom sitt uppdrag.

 

Valbara poster:

Fyllnadsval styrelseledamot 1 st.

Kassör

Styrelseledamot 2st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åkstationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf.

Ordinarie revisor 1 st.

Ersättare revisor 1 st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson:mailto:Sven.Abrahamsson@sj.se0700029585

Mimmi Hansson: Mimmi.Hansson@sj.se 0700036513

Roger Patriksson: mailto:Roger.Patriksson@sj.se0700029559

 

Studieprogram för medlemmar

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2018 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundets roll i samhället, jämställdhet och arbetsmiljö likväl som studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar. Ta chansen! Mer information om ledighet, ersättning m.m. finns i katalogen.

Hittar du något som verkar intressant för dig, kontakta Kicki Levinsson!

Ladda ner: Medlemsprogram 2018

Information från Seko: Välj aldrig bort pension

SJ har på intranätet publicerat information om möjligheten att avstå flexpension. Vi vill därför dela informationen som Seko ger i frågan:

”Den extra pensionsavsättningens grund är kollektiv och omfattar alla anställda. Enligt ett särskilt regelverk i kollektivavtalet kan en arbetsgivare fatta beslut om att tillåta att en enskild anställd avstår från pensionsavsättning. Om företaget öppnar upp denna möjlighet får varje enskild anställd möjlighet att välja om denne vill ha extra pensionsavsättning eller ta ut avsättningen som lön. Möjligheten att välja bort den extra pensionsavsättningen var ett starkt krav från arbetsgivarorganisationen Almega.

Lönsamt att välja pension
Den som väljer bort pensionsavsättningen får istället den första avsättningen (0,2 procent 2017) som lön men får därefter inte ta del av ytterligare avsättningar, varken som pension eller lön. Du kan alltså tappa upp till 1,8 procent i lön om du väljer bort den extra pensionsavsättningen. Sekos generella råd till våra medlemmar är att aldrig välja bort pension.

Låt inte arbetsgivaren påverka valet
Den som har avstått från den extra pensionsavsättningen kan, om arbetsgivaren medger det (anm. SJ har meddelat att man inte kommer tillåta ändring av valet), återta avståendet och välja pensionsavsättningen istället. Då kommer man tillbaka till den förmånligare pensionslösningen. Valet att avstå eller inte är alltid den enskildes och får aldrig villkoras av arbetsgivaren, med vare sig belöning eller bestraffning. Om du upplever att din arbetsgivare försöker styra ditt val — tveka inte att kontakta Seko.”

Dubbelbemanning på pendeltåg

Vi blev under gårdagen uppmärksammade av skyddsombud att dubbelbemanningen på pendeltågen dras in mellan kl. 20-22 från och med 15/12. Efter att vi påtalat att det är oerhört angeläget att personalen får information om detta publicerade så företaget information på intranätet. Vi vill betona att varken skyddsorganisationen eller Seko tidigare har blivit informerade om dessa planer. Några förhandlingar har ej hållits. Vi anser att detta är en betydande förändring i verksamheten och ser över hur vi kan agera i frågan.

Rent allmänt är det ett tecken på att ledningen visar mycket dålig förståelse för vår arbetssituation när man inte anser sig behöva förankra den här sortens förändring hos sin personal utan väntar med att gå ut med informationen till absolut sista stund. Detta trots att beslutet varit fattat sedan länge.

Inför kommande helg vill vi uppmana alla att tänka på sin egen säkerhet i första hand och att rapportera alla eventuella incidenter och obehag som ni känner.

Vi räknar med att få anledning att återkomma i frågan.

Möte med RMT

Fredagen den 17/11 gästades vårt drop-in möte i Göteborg av Sean Hoyle från det brittiska fackförbundet RMT. Han berättade om läget för brittiska järnvägsarbetare men också hur det fackliga arbetet ser ut. Idag pågår starka påtryckningar från flera brittiska järnvägsföretag att göra sig av med ombordarpersonal och bemanna tågen med enbart en förare, så kallat DOO-tåg (driver only operated). Det handlar såklart om att kunna göra stora besparingar i lönekostnader för de enskilda bolagen, men för oss anställda handlar det både om att försvara våra jobb och att bibehålla en säker järnväg för oss och våra resenärer.

Enligt statistik som RMT tagit fram har åtta av tio “grab and drag”-olyckor i Storbritannien skett på tåg där man inte har AGS. Dessutom visar undersökningar bland resenärerna att hela 84% av de kvinnliga passagerarna känner sig mer otrygga på tåg utan ombordpersonal.

Ett första steg har i samtliga fall varit att avlägsna AGS-funktionen. Man har motiverat det med att ombordpersonalen ska ha fokus “i tåget och inte utanför”. När AGS-funktionen försvinner, finns det inte heller någon säkerhetsmässig funktion som skyddar anställningen. Det är i många fall samma bolag som trafikerar de brittiska och svenska järnvägsnäten. Arriva, Transdev och MTR bedriver trafik i båda länderna. På MTR i England gick det bara ett par år från avskaffandet av säkerhetsfunktion hos ombordpersonal (alla AGSer blev till BGR) till att all ombordpersonal ersattes av biljettmaskiner. Även om regelverk och upphandlingarna skiljer sig en del mellan Sverige och Storbritannien är det högst sannolikt att de multinationella järnvägsföretagen kommer försöka sig på samma sak här.

I sitt arbete för att behålla ombordpersonalen har RMT både arbetat politiskt och genom att använda konfliktvapnet. Hos de brittiska socialdemokraterna, Labours, nya transportpolitiska program har dom jobbat hårt för att få igenom krav på ett återförstatligande av hela den brittiska järnvägen. Samtidigt planerar man att genomföra flera strejker på persontrafiken till och från London för att få igenom lokala krav på att AGSerna skall behållas.

Vi hoppas att vårt möte innebär starten för mer facklig samverkan på gräsrotsnivå, där vi på ett konkret sätt kan lära av varandras situationer och dela erfarenheter. Vi tackar honom för hans besök och uppmanar våra medlemmar som är mer intresserade att besöka RMTs hemsida för att ta del av mer information.

https://www.rmt.org.uk/home/

/Povel Johansson, Klubbstyrelsen Seko Västtåg

Turer och nycklar T18

Tur- och nyckelförhandlingarna för T18 är nu avslutade och sökmaterialet ligger, som de flesta säkert redan upptäckt, ute på intranätet. Vi hänvisar frågor om sökningen och grupperna till arbetsgivaren men vill här ge en sammanfattning av årets turlistearbete.

Arbetet i stort runt turer och nycklar har fungerat bra i år. Våra turlisteombud har kunnat vara involverade i processen och mycket av våra förslag och idéer har kunnat avhandlas innan förhandlingarna. En stor eloge ska riktas till våra turlisteombud som lagt ner ett stort jobb för att hitta bra lösningar för alla.

Något som hängt ihop med förhandlingarna är frågan om hantering av FP-dagar. Vi tycker i grunden att det är bra att det finns en plan och att dagarna läggs ut. För oss har det dock varit viktigt att detta inte ska påverka möjligheten att söka en sjätte ”semester”vecka, oavsett hur många dagar man har tillgängliga, samt att dagarna inte ska vara helt låsta till nyckeln utan att det ska finnas möjlighet att flytta dessa till egen önskad ledighet. Vi tycker att överenskommelsen vi nu har uppfyller detta men det återstår att se hur det fungerar i verkligheten. Läs gärna arbetsgivarens information som finns i sökmaterialet. Utvärdering ska ske inför T19.

Vi har även förhandlat om villkoren för råskubb i Lidköping vilket arbetsgivaren önskat införa. Arbetsgivarens förslag var att denna ska ha lägre ersättning och senare starttid på arbetsperioden vid utlåning till Borås eller Uddevalla. Vi yrkade på att samma ersättning och således även villkor som för övriga råskubben ska gälla även för Kinnekulle vilket accepterades. Denna råskubb kommer utvärderas innan sommaren.

Sedan tidigare är det klart att råskubben fortsätter i Göteborg och Falköping även under T18. Vissa justeringar av villkoren har gjorts, bl.a. ska nattvilan på hemmastation alltid vara 11h.

Allmänt

Parameterdokument för T18 uppdaterades med ett par nya taxirelationer. Vi påpekade att vi fått nya klargöringsinstruktioner som kan påverka klargöringstiderna och att vi saknar parametrar för Kinnekulle i dokumentet. Dessa frågor ska utredas under T18.

I Uddevalla, Borås (förare) och Falköping kommer det i år finnas 8/6-grupper att söka. Vi har förstått att många efterfrågat denna typ av schemaläggning vilket vi också framfört till företaget. Nu hoppas vi även utfallet blir bra. Kriteriet från arbetsgivaren att rita såna grupper har varit att snittlängden på turerna på åkstationen måste vara tillräckligt högt för att inte ge undertid på grupperna. För att uppnå detta bidrar dels de extra FP-dagarna på nyckeln, och dels har vi accepterat två avsteg från kollektivavtalet på 8/6-gruppen i Uddevalla.

8/6-grupperna behåller sina F-dagar även under sommaren.

Nedan en kort sammanfattning av vad som togs upp under förhandlingarna uppdelat på respektive åkstation. Inga avsteg på turer/grupper har godkänts utöver de som nämns här.

Borås

Borås fick tillbaka Viskadalenkörningen på tur 1000/1010 då detta gav mindre bortavaro både för Göteborg och Borås. En nyhet i T18 är att Borås förare får X61. Utbildningarna kommer dock inte vara färdiga förrän under våren vilket gör att man har konstruerat turerna så att X61-körningen ska kunna vara rakt utbytbar med X11-körning/passåkande förare om turen ligger på någon som ännu inte utbildats.

Falköping

Falköping får 8/6-grupp och platserna på denna utökades i sent skede till sex rader då intresset visat sig vara stort och utrymme fanns i turerna.

Göteborg (ombord)

Arbetsgivarens ursprungliga förslag förkastades av oss under förhandlingarna då vi tyckte att det innehöll alldeles för många blankdagar, t.ex. grupp 312 (75% bgr) som hade 11 blankdagar på 12 veckor. Detta gjorde att förhandlingarna ej kunde avslutas 16/11 utan vi fick ett nytt förslag den 17:e där grupp 313 (75% bgr) hade slopats och dess turer istället fördelats på övriga grupper. Detta ledde till väsentligt färre blankdagar på övriga grupper och även om vi egentligen inte vill ha några blankdagar på listorna överhuvudtaget var det nya förslaget inom rimlighetens gränser och vi accepterade detta.

Alingsåsgruppen får i år en separat semestersökning. Detta är ett arbetsgivarbeslut vi inte kan påverka men vi har påtalat att det är en försämring för de som väljer att gå på gruppen och att det är viktigt att man går ut med tydlig information om vad detta innebär för de som väljer att söka gruppen.

Göteborg (förare)

I Göteborg har vi haft ambitionen att i möjligaste mån få mindre enformig körning på turerna. Vi har kvar någon helgtur med 5 svängar Älvängen, men i övrigt har vi i alla fall kunnat skifta linjer så att det inte ska finnas kvar några turer med 4 A eller 5 Kb/Än på samma dag. Vi har även försökt korta överliggningarna och då i synnerhet dag 2. T16 hade 62% av Göteborgs överliggningar över 24h bortavaro och till T18 är den siffran nere på 15%, varav samtliga ligger på helgen.

Växlingsreserverna är borta och dessa reservtider har istället fördelats ut på turerna. En mindre del växling/klargöring (E-regina) kommer även utföras av SJ Depå.

Tre turer, 8887, 8888 och 8889, är del av ett försök arbetsgivaren vill göra under T18 för att skapa mer resurser i operativt läge. Vi kan visserligen förstå tanken bakom men påtalade att vi tror att de kommer skapa många negativa reaktioner, i synnerhet när de ligger mot fridag i nyckeln.

Vi hade önskemål om fler riktade grupper morgon/kväll och detta var man inledningsvis positiv till att kunna skapa. Tyvärr visade sig senare att det enligt turkonstruktörerna då blev svårt att få ihop blandgrupperna på ett vettigt sätt. Vi hoppas att kunna ta nya tag i frågan till T19.

Lidköping/Mariestad (ombord)

Båda åkstationerna har turer med långa uppehåll i Göteborg. Det har funnits önskemål om vilorum på dessa och i förhandlingarna kom vi överens om att de turer (Mst 9520/Lkp 9800) som hade varit dagöverliggningar enligt Götalandstågs kollektivavtal utan bilaga Kinnekulle (start före 6:30 med mer än 9h arbetsperiod) får dagrum.

Avsteg avseende arbete mer än fem timmar i följd godkändes på följande turer:
Mariestad: 9506, 9510 och 9610.

Lidköping (förare)

Råskubben införs med fyra platser. Skulle inte dessa platser fyllas är tanken att grupp 902 utökas med motsvarande rader.

Avsteg avseende arbete mer än fem timmar i följd godkändes på följande turer:
9010, 9011, 9013, 9016, 9017, 9217, 9300, 9307 och 9410.

 

Nässjö (förare/ombord)

Nässjö förare/ombord får 16- resp 14-manna-nycklar som tidigare vilket har varit ett lokalt önskemål.

Uddevalla (förare)

För att möjliggöra 8/6-gruppen för förare har vi accepterat två avsteg från kollektivavtalet. Avstegen rör att dagöverliggningen 5371 överskrider 13h arbetsperiod och att två dagöverliggningar på samma vecka förekommer på grupp 504 (8/6). Ursprungligt förslag hade inneburit avsteg på samtliga grupper men vi kunde själva presentera en lösning där turavsteget endast omfattade måndagar och på så sätt begränsa avsteget till 8/6-gruppen så långt som möjligt.

 

 

Tidsplan turer och nycklar T18

Våra turlisteombud har i veckan fått utkast till turlistor presenterade för de olika åkstationerna. Vi har haft möjlighet att diskutera och komma med synpunkter som turlistekonstruktörerna sedan kunnat ta med sig innan de presenterar sitt förslag den 27/10, då avser vi även att lägga ut förslagen i orderrum m.m. så att alla kan ta del och komma med synpunkter innan förhandling.

 

Tidsplanen ser ut som nedan:

Förslag turer till facken            27 okt
Förhandling turer                       10 nov
Förslag nycklar till facken        2 nov
Förhandling nycklar                   16 nov
Sökning börjar                             17 nov
Inplacering grupper                  29-30 nov
Semestersökning börjar         21 dec
Semesterinplacering                17-18 jan
Grupper T 18 börjar gälla        7 jan

Nytt för i år är att hanteringen som vi har haft på Götalandståg där vi gått kvar på våra fridagsnycklar över jul och nyår även kommer tillämpas för Kinnekulle.