Höstens studiecirklar

 Vi har nu datum uppsatta för höstens studiecirklar i kollektivavtalet. Ett utmärkt tillfälle för dig som är ny på jobbet att lära dig mer om dina rättigheter och villkor och bjuder garanterat på aha-upplevelser även för dig som har varit med ett tag. Redan gått men det var ett eller ett par år sedan? Gå igen!
Cirkeln är öppen för medlemmar i Seko och oorganiserade. Medlemmar i Seko erhåller ett skattefritt stipendium. Sök tjänstledighet i Xpider.
Borås: 25/9
Göteborg: 11/9 (få platser kvar), 9/10
Uddevalla: 18/9
Anmälan till Sven-Ove Löf0700029547

Sommarturlistor + viktig info angående överliggning Töreboda

Idag 13/6 har avslutande förhandling hållits för sommarens turlistor. Arbetsgivaren har inarbetat flera av förslagen som våra lokala turlisteombud kommit med och vi tycker att helheten är helt ok. Man har försökt tillgodose önskemål i Göteborg om att variera åkningen, detta uppfylls kanske inte fullt ut då man av planeringsmässiga skäl inte vill behöva ändra för mycket i turerna vid de planerade banarbeten som kommer men i år är det främst Alingsåspendeln som berörs. På de flesta övriga orter är mycket likt tidigare somrar.

Rent allmänt påtalade vi på förra förhandlingen att det var olämpligt av arbetsgivaren att gå ut med information om skubb över sommaren innan förhandling hade skett. Arbetsgivaren tog till sig detta. Vi fastslår förvisso på höstens turlisteförhandlingar att de nycklar och turer då som förhandlas inte gäller över sommaren och att vissa anpassningar görs med fridagar m.m. enligt anmärkningarna på nycklarna men sedan ska ändå det exakta upplägget förhandlas separat. Vår grundhållning är att det bästa vore om det kunde göras fasta nycklar även över sommarperioden. Det ska dock också finnas förutsättningar för att nyckeln ska hålla i verkligheten. Vi inser också problematiken med banarbeten, personalsituation m.m.

Tyvärr har det också tornat upp moln på horisonten. Som vanligt kommer ordinarie överliggning i Töreboda (Prästgården) inte vara tillgänglig vissa perioder under sommaren och tidigare har man löst detta t.ex. med taxi till hotell i Mariestad. Frågan har nämnts i diverse möten under våren men man har då inte haft några direkta besked att ge utan vi har utgått från att man löser det på liknande sätt som tidigare. För någon månad sedan kom det istället plötsligt en lista där det låg bokningar av alternativa lokaler i Töreboda under denna period, dels i en stuga och dels i en lägenhet. I båda fallen handlar det om separata rum men man får dela på toalett/badrum. Detta sa vi direkt nej till eftersom kollektivavtalet säger att ”av arbetsgivaren tillhandahållet övernattningsrum ska vara av hotellstandard”, vilket enligt oss bl.a. innebär att var och en ska ha egen toalett och dusch på rummet. Trots det har man ändå valt att hålla fast vid dessa alternativ med start fr.o.m nästa vecka (18/6) vilket vi motsätter oss.

Det vi kan göra och också har gjort är att framföra att vi anser att detta innebär kollektivavtalsbrott.Tidigare har man anpassat en del överliggningar vi haft som inte uppfyllde dessa krav men nu verkar det plötsligt som att arbetsgivaren har ändrat uppfattning och inte är eniga med oss längre om hur ”hotellstandard” ska tolkas? Väljer arbetsgivaren då att gå vidare med detta trots vår invändning kommer vi få driva det som en tvist. Detta kan innebära att arbetsgivaren får betala skadestånd till både klubben och de drabbade medlemmarna.

Skyddet har inte heller varit inkopplade i detta och varken riskanalys eller skyddsrond har gjorts. Vi har en dialog med skyddsombud som nu också tittar på frågan.

Vi tror att många kan uppleva den här situationen olustig. Alla är vi olika och har olika behov av personlig integritet, och man kan också ha bättre eller sämre relationer kollegor emellan. Detta måste arbetsgivaren respektera och ta hänsyn till och där tycker vi man har brustit, detta oavsett vad som står i avtalet. Vi kommer få anledning att återkomma i denna fråga.

Årsmötets uttalande mot förändringar av strejkrätten

Följande uttalande antogs av Seko klubb Västtåg på årsmötet 2 mars:

Utredningen om begränsad strejkrätt och utvidgad fredsplikt är ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv till Sveriges regering. Skulle utredningen dessutom leda till de förändringar som företagsägarna kräver innebär det allvarliga inskränkningar av grundlagsskyddade fackliga rättigheter.

Utan strejkrätten tappar vi arbetarrörelsens viktigaste vapen och det sker ytterligare en maktförskjutning som gynnar företagen. Därför är det viktigt och bra att Sekos förbundsledning så tydligt uttalat sig mot alla inskränkningar. Det vill vi stödja i både ord och handling.

Om riksdagen lägger fram ett lagförslag som innebär inskränkningar i strejkrätten uppmanar vi förbundsledningen att utlysa politisk strejk. Den politiska strejken är en grundlagsskyddad demokratisk rättighet som ger oss makt och möjlighet att skicka ett tydligt budskap till riksdag och näringsliv. – Utan oss stannar landet! – Rör inte strejkrätten!

Sommarturlisteförhandlingen 14/5

Igår, 14/5 hade vi förhandling angående sommarens turlistor.

Det är framför allt ombord som är klart, även om vändstäd kommer att tillkomma när omloppen är klara. Under 7 veckor i sommar kommer helgtrafiken till Vänersborg/Älvängen att skäras ner och slås ihop, så att varannan alependel under halvtimmestrafik förlängs till Vänersborg. Detta främst för att spara in på förarbemanningen. Detta har inte hunnit bli färdigplanerat och därför kommer helgtrafiken att förhandlas senare. Förarturer är så gott som klart men återstår en del omloppsfrågetecken, så de kommer att förhandlas vid nästa förhandlingstillfälle. 

Vissa turer har korrigerats och ändrats utifrån önskemål från medlemmar och turlisteombud, t.ex. har vissa ombordturer i Göteborg fått större variation eller ”lättare” kombinationer av tåg. Alla önskemål kan tyvärr inte tillgodoses, och det kan vara individuellt vilka turer vi tycker är jobbiga. Men turkonstruktörerna önskar att ta in arbetsmiljöaspekten ännu mer i fortsättningen och ni får gärna vara med och ge feedback, speciellt kring vilka tåg och tågkombinationer som är ”tunga” .

P.g.a. många spårarbeten, och ibland evenemang där tågen t.ex. behöver multas, får vi tyvärr vara inställda på snabba förändringar och vara noga med att kolla veckolistan under sommarperioden. 

I Lidköping görs en del avsteg på förarlistorna för att efter önskemål från medlemmar kunna låta nolldagar ligga kvar. Mer specifik information om det kommer separat. Råskubben i Kinnekulle har utvärderats och kommer att fortsätta.

Den sista förhandlingen inför sommaren kommer att bli den 13/6 och efter det återkommer vi med mer information!

Förslag sommaren 2018, version 1

Nedan arbetsgivarens förslag på grundturer för sommarperioden. Materialet är som ni kan se i viss mån ofärdigt, bland annat beroende på att omloppen inte är helt klara. Dessutom ska raster fyllas ut och kvartstid tas bort m.m.. Läs även turkonstruktörernas kommentarer nedan (kursiverade).

Våra turlisteombud har till viss del funnits med i processen och haft möjlighet att komma med synpunkter och vi har redan kunnat påverka vissa turer åt det bättre.

Synpunkter på materialet tas upp med turlisteombuden på respektive åkstation, se länk i menyn ovan om du är osäker på vem som är turlisteombud för dig.

Turlisteansvariga har ett förberedande möte 7/5 med turlistekonstruktörerna för att sammanställa synpunkterna som kommit in. Turlistorna förhandlas 14/5, arbetsgivaren har dock aviserat att det kommer tillkomma ett ytterligare förhandlingstillfälle eftersom för många frågetecken finns kvar.

 

Göteborg

Förslag G ombord Q  Anpassningen för BJ-banan och Älvängen* är ej färdigplanerat under helgerna.

G LF T 18 Q förslag 1  Fortfarande saknas Vg/Än L och S*, nattpendlarna F och kanske någon tur till Sk på helgen.

(Man syftar ovan på att pendeltågstrafiken på Älvängen i sommar kommer glesas ut under helgerna och kompletteras med extra uppehåll för Vänersborgstågen.)

 

Kinnekulle

I bilagorna förslag på turer i sommar. Förslagen omfattar perioden v25-27. V 28-30 finns sedan tidigare som utkast, och v 31-33 vet vi inte än om vi får köra söder om Hr eller inte. V 25 kör vi inte söder om Hr och v 26-27 kör vi hela vägen till G, så båda alternativen finns att plocka fram för v 31-33.

Lkp O T 18 Q v 25 förslag

Lkp O T 18 Q v 26-27 förslag

Mst O T 18 Q v 25 förslag

Mst O T 18 Q v 26-27 förslag

Lkp LF T 18 Q v 25 förslag

Lkp LF T 18 Q v 26-27 förslag

 

Ombord ytterstationer, övriga

Förslag BS ombord Q

Förslag F ombord Q

Förslag N ombord Q

Förslag UV ombord Q

 

Förare ytterstationer, övriga

F LF T 18 Q förslag 1 Fortfarande saknas S-turerna, och det ska kollas mot omlopp och tas bort ¼-tid mm.

N LF T 18 Q förslag 1  Se kommentar ovan

Bs LF T 18 Q förslag 1

Uv LF T 18 Q förslag 1

 

Uppdateringar efter årsmötet

Hej!

Sidan har nu uppdaterats med styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda efter årsmötet.

Vi har även passat på att uppdatera listan på våra skyddsombud.

Mötesprotokoll kommer senare.

Semesterinplacering

Vi har fått många frågor om hur semesterinplaceringen egentligen går till. Här är därför ett försök att förklara lite av de vanligaste frågorna som ställs.

Vi söker som bekant efter en fastställd sökordning: huvudsemestern placeras in i turordningen ”uppifrån och ner”, och när den inplaceringen är klar vänder man på listan och placerar in höst/vår-veckor. Så långt är det nog inga konstigheter.

Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Om man frivilligt vill avstå detta finns det angivet i vårt avtal att ”Huvudsemestern kan förläggas till annan tidpunkt efter önskemål från medarbetaren”. Söker man tre veckor eller mer utanför semesterperiod anses dessa veckor utgöra huvudsemester och de läggs alltså ut i huvudsemesterinplaceringen (även om de såklart infaller under höst/vår).

Exempel: Kalle ligger först i sökordningen för huvudsemester men söker endast v 32 under semesterperiod och önskar istället lägga övriga veckor på v.13 och v.50-52. Kalle kommer då vara först in på dessa veckor trots att han ligger sist i sökordningen för höst/vår!

En ändring i år har varit för de som vill sälja sin semester, vilket tidigare har hanterats ungefär som ovan. Detta har i praktiken inneburit att man använder sin plats i turordningen två gånger: först för att få en sommarsemester i en period där arbetsgivaren vill köpa, och sen igen för att få förtur på semester under vår/höst. Detta har vi inte tyckt varit en rättvis hantering. I år har istället de utköpta veckorna placerats ut utifrån sökordningen för vår/höst.

Vår ingång när vi deltar i semesterinplacering är att bevaka att allt går rätt till och att de riktlinjer man gett i sökmaterialet följs i inplaceringen. Det vi kan konstatera är att det får många inte är helt självklart hur man ska fylla i sökblanketten och vilka förutsättningar som gäller. Här finns det en del arbete att göra, och detta kommer vi ta upp när vi utvärderar semestersökningen med arbetsgivaren.

Kallelse till Årsmöte SEKO klubb Västtåg

2018-03-02 kl.17.00, på Skansen Lejonet, Göteborg
Under mötet kommer verksamhetsberättelse och revisionsberättelse att presenteras, beslut tas om styrelsens ansvarsfrihet, och val kommer att göras av styrelseledamöter, kassör, suppleant, seko-ombud, revisor+ersättare, valberedning, och turlisteombud.
OBS! Sista datum för att nominera någon eller att lämna in en motion (förslag på förändring som du vill att årsmötet ska rösta om) är 15/2!
För nomineringar- kontakta valberedningen som består av sven.abrahamsson@sj.se, roger.patriksson@sj.se, och mimmi.hansson@sj.se. För motioner – kontakta christina.levinsson@sj.se.
Efter mötet bjuder vi på middag och alkoholfri dryck. Ingen försäljning av alkohol sker, men det är tillåtet att ta med för eget bruk under förutsättning att det sköts snyggt. Själva mötet hålls strikt alkoholfritt.
Inbjudan med anmälningslistor finns på anslagstavlor på åkstationerna. Sista anmälan är 26/2. Hotellboende kan ordnas för medlemmar från åkstationerna Lidköping, Mariestad och Nässjö, ni anmäler detta på era listor.
Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där, välkomna!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 15 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få gå ett par utbildningar inom sitt uppdrag.

 

Valbara poster:

Fyllnadsval styrelseledamot 1 st.

Kassör

Styrelseledamot 2st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åkstationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf.

Ordinarie revisor 1 st.

Ersättare revisor 1 st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson:mailto:Sven.Abrahamsson@sj.se0700029585

Mimmi Hansson: Mimmi.Hansson@sj.se 0700036513

Roger Patriksson: mailto:Roger.Patriksson@sj.se0700029559

 

Studieprogram för medlemmar

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2018 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundets roll i samhället, jämställdhet och arbetsmiljö likväl som studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar. Ta chansen! Mer information om ledighet, ersättning m.m. finns i katalogen.

Hittar du något som verkar intressant för dig, kontakta Kicki Levinsson!

Ladda ner: Medlemsprogram 2018