Kategorier
MBL

Information från senaste MBL-träffen 25/1

Lokförarbevis: Mångas lokförarbevis skulle förnyas samtidigt vid årsskiftet, i fortsättningen kommer det vara mer ojämnt fördelat. Även om det är eget ansvar att förnya beviset så vill man följa upp det från arbetsgivaren och CS kommer bevaka så att det görs i tid.

Körlärare: Förändring görs så att man kan inneha uppdraget även om man arbetar deltid av någon anledning. Detta är något som Seko länge framfört och välkomnar.

”Arbetsplatsträffarna” under hösten kommer byta namn. Seko har lyft att arbetsplatsträff är ett etablerat begrepp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte kan läggas som en frivillig aktivitet. Arbetsplatsträffarna på våren kommer fortsätta som innan men vi ser att företaget bör involvera skyddsombud och fackliga representanter i planeringen av .

Trafikverket har fortfarande problem med leverans av tåglägen i MPK, främst vid banarbeten och annat utanför grundplanen. Planeringen får ”gissa” ungefär när tågen kommer gå för att kunna planera trafiken och tåglägen kommer ibland väldigt sent. Förmodligen kommer det vara problem med detta under hela 2023.

Turbytesfunktion kommer lanseras i Employee Portal 14 februari för Götalandståg. Det kommer finnas information på Intranätet samt finnas en ej obligatorisk E-learning man kan göra. CS, närservice och korttiden kommer utbildas för att kunna hjälpa till och svara på frågor.

Götalandståg har skickat ut ny information om förläggningsreglerna när det gäller uttag av minst 5 sparade semesterdagar. Bakgrunden är en tolkning av semesterlagen som gjorts centralt mellan Seko och Almega som förtydligar rätten att få årsemestern och sparade dagar sammanhängande under juni-augusti. Arbetsgivaren meddelar att det är den sist inskickade semestersökningen som gäller om någon ändrar sig från den ursprungliga sökningen. Seko deltar vid inplaceringen.

Vi har fortfarande olösta frågor kring hantering av sparade semesterdagar år 5. Detta kommer vi diskutera vidare under våren.

Gällande sommaren kommer Götalandståg vid behov köpa semester enligt de ersättningar som gäller i kollektivavtalet. Utöver det avser man även erbjuda extra ersättningar som förra året om man frivilligt går in och arbetar enstaka semesterdagar eller fridagar vid behov. Arbetsgivaren ser inget behov av att höja ersättningen och menar att personalläget är relativt bra. Det finns ingen överenskommelse om ersättningar utan nivåerna är ensidigt satta av Götalandståg.

Helena Isaksson är från och med december permanent VD och hennes tidigare roll som affärschef är vakant. I samband med det vill man göra en översyn av organisationen så någon ny rekrytering är inte klar.

E-learning har sedan en tid lagts ut som schablontid på månadsschemat och vi menar att det behövs en överenskommelse om den ska göras på annan tid än som schemalagd ordinarie arbetstid. Vi har lämnat ett förslag på hur det kan hanteras och väntar på återkoppling.

Påstigningskontrollen kommer finnas kvar till juni i första hand och Västtrafik ser över hur man ska arbeta med biljettkontroller därefter. Vid en eventuell fortsättning kommer vi ha nya samtal med arbetsgivaren kring detta. När arbetsgivaren får nya uppdrag så ser vi det som naturligt att det också bör ge möjlighet att öka tjänstgöringsgrader.