Kategorier
Fackligt-politiskt

Upphandling av Västtågen 2026

Seko Västtåg har tagit del av förstudien och materialet som Västtrafik presenterat vid det första samrådet inför upphandling (SiU). SiU är ett möte som trafikhuvudmannen, i detta fall Västtrafik, bjuder in alla intresserade trafikföretag till för att presentera och diskutera förutsättningarna för affären.

Presentationen handlar framför allt om tekniska frågor rörande trafikupplägg, fordon, underhåll och ersättningstrafik och fördelning av ansvar mellan beställare och operatör.

Vi kan efter en genomgång konstatera att Västtrafiks avsikt är att upphandla ett kontrakt som i mycket bygger på det befintliga som SJ Götalandståg AB idag har:

”Utgångspunkten är att använda styrkorna i dagens avtal, det vill säga avtalen ”Västtågen 2016” samt ”Västtågen 16 KKT” med dagens operatör SJ Götalandståg, och endast förändra de delar där det finns utmaningar idag.”

Man berör även specifikt tågvärdens roll där vissa förändringar kommer ske, men där kravet på bemanning är oförändrat:

Värt att notera är att i den förstudie som ligger till grund tar man upp att ungefär 25% av kundsynpunkterna handlar om tågvärdar och av dessa är hela 22% beröm:

”Med tanke på att det är lättare att kritisera än berömma så får 22% beröm anses vara en mycket hög siffra. Det vittnas om att tågvärdarna är serviceinriktade, gör mycket för att lösa kundernas problem, är trevliga, kommunikativa och tar väl hand om kunderna.”

Reglering av bemanning ombord är en av de viktigaste kraven för Seko i denna upphandling och det är mycket positivt att det kommuniceras så tydligt i den här frågan från Västtrafik.

Seko kommer träffa tjänstemän från Västtrafik den 11 maj och då diskutera detta och de övriga krav som vi ser som viktiga att ha med i upphandlingsarbetet. Det rör bland annat verksamhetsövergång enligt LAS, förutsättningar för att konkurrera med kvalitet och inte sämre villkor för personalen och samverkan med fack och skyddsombud kring fordonens utformning. Samma dialog har vi med politiker och de operatörer som är intresserade av att köra trafiken. Nästa möte med den politiska ledningen för Västtrafik är den 10 maj då vi kommer visa vår verksamhet för Bijan Zaineli (S) som tillrädde som ny ordförande för Västtrafik i år.