Kategorier
Avtal och regler

Turändringar

Många har på sistone haft funderingar på vad som egentligen gäller när arbetsgivaren ändrar turer. Här ett försök att reda ut detta.

Ur vårt kollektivavtal, §6:

Mom 2 Arbetstidens förläggning

Arbetstagare som tjänstgör på fast schema
Av schema eller särskild plan ska framgå ordningsföljden för tjänstgöringsturer och fridagar under begränsningsperioden. Av arbetsschemat ska också regelbunden jour eller beredskap framgå. Schema gäller tillsvidare eller för viss tid.

Arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema (=skubben, min anm)
För arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema görs en preliminär plan som delges den 15.e månaden innan tjänstgöring (=månadsbesked, min anm). Där ska framgå all känd tjänstgöring samt planenliga fridagar. Kompletterande tjänstgöring delges i veckobesked måndagen veckan innan aktuell tjänstgöring.”

Mom 2.8 Ändringar av ordinarie arbetstidsförläggning
Besked om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning ska i normalfallet lämnas minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses, ger anledning till det.”

 

Detta innebär i klartext:

Går du på fast lista är det i grunden denna som gäller. Arbetsgivaren får ändra men ska då meddela detta, ”i normalfallet” minst två veckor i förväg. Du är inte skyldig att kontrollera vecko- eller månadsbesked.

Går du på skubben är månadslistan preliminär, veckobeskedet gäller. Du är inte skyldig att kontrollera din tjänstgöring efter att veckobeskedet är publicerat.

Vill arbetsgivaren ändra turer utöver ovanstående ligger det i arbetsgivarens intresse att säkerställa att du blir informerad om turändringar, då främst genom telefon- eller personlig kontakt under arbetstid. Du är inte skyldig att svara i telefon, läsa sms, mail eller kolla TrAppen utanför arbetstid.

Vid ytterligare frågor eller avvikelser från detta, kontakta dina fackliga ombud.

 

Upplever du arbetsgivarens hantering av scheman som ett arbetsmiljöproblem (även inom kollektivavtalets ramar), påtala det för din CS och ge även rapport till skyddet. Det är mycket viktigt att schemaläggningen fungerar för att vi ska kunna planera fritid och familjeliv!