Kategorier
Avtal och regler

Förhandlingsinfo: Lönerevision, tvister och semester

Lönerevision

Ett säkert vårtecken är den årliga lönerevisionen. Det är en lokal uppgörelse där facket förhandlar med SJ Götalandståg kring det kommande löneläget, både tariff och i-löner.

Våra förhandlare har fått yppandeförbud av vår arbetsgivare vilket gör att vi inte kan gå ut med vilka siffror vi har blivit erbjudna av SJ Götalandståg. Däremot vill vi från vår sida vara så transparenta som möjligt mot våra medlemmar. Därför vill vi generella drag skriva om vår ingång i årets löneförhandling.

Löneutrymmet är sedan tidigare bestämt i den centrala uppgörelsen som gjordes mellan Seko och Almega 2017. Den resulterade i en löneökning över tre år som var fördelad enligt följande:
2017: 2,1% 2018: 1,9% 2019: 2,0%

Denna årliga ökning räknar vi samman i en pott som vi därefter fördelar ut på de olika lönestegen. En målsättning från Seko Västtågs sida sedan flera år är att minska effekterna av det lönegap som är en historisk rest från avtalsrörelsen 2014 när Seko valde att drastiskt höja kostnaden att använda timanställda för företagen på järnvägen på bekostnad av det egna löneutrymmet.

Sedan dess har vi arbetat aktivt för att lönegapet ska få så liten effekt på våra medlemmar som möjligt. Ett sätt att göra det är genom att använda utrymme från lönestegen där man inte hamnar en längre tid, det vill säga utbildningslönerna samt lönestegen S88, S98 och S99. Efter förra årets lönerevision ligger hela löneskillnaden för lokförare i S99 medan för tågvärdar har vi fortfarande skillnader i slutstegen S89 och S80.

Vi vill heller som princip inte använda den gemensamma potten för att öka de fasta tilläggen. Det betyder såklart inte att vi har något emot om dessa ersättningar ökar, men vi tycker att det är en kostnad som inte ska gå ut över den ordinarie löneökningen.

Målsättningen är att den nya lönen ska betalas ut i juni.

Tvisteförhandlingar

Seko har påkallat tre stycken tvisteförhandlingar och en överläggning med SJ Götalandståg som ägde rum 5/4.

Överläggning

En medlem hade mot sin vilja hållits kvar på övertidsarbete för att bistå med bärgning av ett havererat fordon. Vi menade att detta dels hade orsakat problem för honom privat och att han haft en otydlig arbetsuppgift som dessutom i slutändan föll bort. Arbetsgivaren förklarade att situationen den dagen varit exceptionell med flera incidenter och olyckor och flera inställda tåg på grund av personalbrist. Man menade också att det ursprungligen fanns en nödvändig arbetsuppgift för övertiden men att andra omständigheter gjorde att man fick planera om och man ville också betona att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vi framförde att mycket skulle lösas om man kommunicerade bättre både när situationen uppstår och i återkopplingen efteråt.

Vårt råd är att om ni har privata åtaganden någon dag som gör att ni inte kan arbeta övertid så meddela detta till arbetsgivaren i så god tid som möjligt. Vägra inte arbete men kom ihåg att ni alltid ska ta ansvar för att se till att ni får rast och vila så att ni är i skick för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Tvist fridagsplan Kinnekulle

Vi menar att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet när inplacering av personalen på Kinnekulle presenterades först 11 december 2018. Vårt avtal innehåller texten ”Fridags/frihelgs-schema fastställs en gång per år senast den 1 december för kommande år”. Vi menar att detta innebär att det ska vara fastställt för varje individ men arbetsgivaren gör en annan tolkning. Tvisten avslutades i oenighet och går upp till förbundet för att avgöra om man vill driva detta vidare.

Tvist fridagar för deltidsanställda

Medlemmar som gått ner i tid på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller liknande har uppmärksammat oss på att man inte fått ut fullt antal fridagar under 2018 vilket vi anser bryter mot kollektivavtalet. Vi blev under förhandlingen informerade om att arbetsgivaren har infört en hantering där man räknar ner fridagar med en kvot för de som är deltidsanställda med koncentrerad ledighet (ledighet hela dagar/s.k. ”procentdagar”). Vi menar att om man ska införa en modell det saknas stöd för i avtalet så måste detta förhandlas med oss först. Ärendet ajournerades* för att vi gemensamt ska komma fram till en hantering som ska gälla framöver.

Tvist ombordgrupper Göteborg

Ett av våra turlisteombud upptäckte att grupperna 305 och 311 för ombord Göteborg under 2018 haft för mycket tid utlagd under natten (22-06) utan att reducering av arbetstidsmåttet skett. Ur avtalet:

För arbetstagare med oregelbunden förläggning av arbetstiden och med minst 6 timmars arbete mellan kl. 22.00 och 06.00 per vecka i genomsnitt, är den ordinarie arbetstiden 36 timmar i genomsnitt per vecka.

Här var arbetsgivaren överens med oss om att fel begåtts och presenterade siffror på faktiskt arbetat tid för våra medlemmar på grupperna. Vi var dock inte överens om vad som vore en skälig ersättning. Vi ajournerade även denna förhandling för att ha möjlighet att gå igenom det underlag arbetsgivaren presenterade och kunna bedöma deras bud.

Semester

Vi har tidigare informerat om frågan om utbetald sparad semester med den information vi då fick från förbundet. Efter att frågan blivit aktuell hos oss så har dock våra ombudsmän funderat ett varv till och även konsulterat förbundets jurist och man har då kommit fram till att Sekos uppfattning är att bestämmelserna i vårt avtal om att man får spara 25 semesterdagar ersätter semesterlagens ”5-årsregel”. Seko anser alltså att arbetsgivaren har gjort fel som betalat ut dagarna i pengar och kommer nu driva denna fråga.

 

Ajournera innebär att ta ett uppehåll i förhandlingen för att fortsätta vid ett senare tillfälle.