Kategorier
Semester

Sparad semester

Eftersom SJ Götalandståg tillämpar semesterlagen vad gäller hantering av sparade semesterdagar (”5-årsregeln”) finns det anledning att påminna om vad som gäller och vad man som arbetstagare kan göra för att undvika att dagarna förfaller och betalas ut i pengar.

Semesterlagen är tydlig med att arbetstagaren väljer vilket år de sparade dagarna ska läggas ut. Arbetsgivaren kan endast om särskilda skäl finns uppskjuta ledigheten till ett annat år (20 §). Vill man ta ut sparad semester ska man anmäla detta senast två månader innan (19 §).

Om man vill ta ut fem eller fler sparade dagar så har man rätt att få hela semesterledigheten i en följd, dvs samtliga sparade dagar man vill ta ut plus alla dagar man har rätt till innevarande år (med maximalt 25 sparade dagar innebär detta alltså tio veckors sammanhängande ledighet). Detta ska anges i samband med semestersökning (21 §). Man har som alltid också rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Det finns ingen tydlig rutin från arbetsgivaren för att hantera detta så om man vill utnyttja den rätten så får man kontakta arbetsgivaren direkt. Informera även oss på info@sekovasttag.se så att vi kan bevaka detta när semesterinplaceringen görs.

Tänk också på att man inte får spara nya semesterdagar ett år man tar ut sparad semester (18 §).

Nedan utdrag ur semesterlagen,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480


Rätt att spara semesterledighet
18 §   En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.
En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.
Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439).


19 §   Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.
Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.
Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats.
Lag (2009:1439).

Förläggning av sparade semesterdagar
20 §   Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.
Om arbetstagaren har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och om sådan förläggning skulle medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas om att semesterdagarna ska läggas ut under det sjätte året. Lag (2009:1439).
21 §   Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Semesterlön för sparade semesterdagar
22 §   Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt 16-16 b §§. Samtliga sparade semesterdagar som läggs ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. Lag (2009:1439).