Kategorier
Semester

Semesterinplacering klar

Semesterinplaceringen är nu färdig och publicerad på intranätet.

Seko godkände inte det första förslaget då vi hade medlemmar som fått semester utlagt vecka 22 trots att de sökt samtliga övriga alternativ som i sin helhet låg i juni-augusti före.

Arbetsgivaren har korrigerat detta efter Sekos påpekande.

Medlemmar som frivilligt sökt v22 som ett av alternativ 1-9 kan ha fått det och ska då enligt kollektivavtal kompenseras med 1400:- i ersättning för måndagen som ligger i maj.

Kategorier
Semester

Sparad semester

Eftersom SJ Götalandståg tillämpar semesterlagen vad gäller hantering av sparade semesterdagar (”5-årsregeln”) finns det anledning att påminna om vad som gäller och vad man som arbetstagare kan göra för att undvika att dagarna förfaller och betalas ut i pengar.

Semesterlagen är tydlig med att arbetstagaren väljer vilket år de sparade dagarna ska läggas ut. Arbetsgivaren kan endast om särskilda skäl finns uppskjuta ledigheten till ett annat år (20 §). Vill man ta ut sparad semester ska man anmäla detta senast två månader innan (19 §).

Om man vill ta ut fem eller fler sparade dagar så har man rätt att få hela semesterledigheten i en följd, dvs samtliga sparade dagar man vill ta ut plus alla dagar man har rätt till innevarande år (med maximalt 25 sparade dagar innebär detta alltså tio veckors sammanhängande ledighet). Detta ska anges i samband med semestersökning (21 §). Man har som alltid också rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Det finns ingen tydlig rutin från arbetsgivaren för att hantera detta så om man vill utnyttja den rätten så får man kontakta arbetsgivaren direkt. Informera även oss på info@sekovasttag.se så att vi kan bevaka detta när semesterinplaceringen görs.

Tänk också på att man inte får spara nya semesterdagar ett år man tar ut sparad semester (18 §).

Nedan utdrag ur semesterlagen,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480


Rätt att spara semesterledighet
18 §   En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.
En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.
Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439).


19 §   Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.
Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.
Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats.
Lag (2009:1439).

Förläggning av sparade semesterdagar
20 §   Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.
Om arbetstagaren har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och om sådan förläggning skulle medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas om att semesterdagarna ska läggas ut under det sjätte året. Lag (2009:1439).
21 §   Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Semesterlön för sparade semesterdagar
22 §   Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt 16-16 b §§. Samtliga sparade semesterdagar som läggs ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. Lag (2009:1439).

Kategorier
Semester

Semester 2020

Semestersökningen för 2020 kommer snart ut. Seko har begärt förhandling gällande semesterförläggningen för att ta upp några frågor vi såg som angelägna för våra medlemmar.

  • Vi vill ha inflytande och utöva medbestämmande redan när semesterperioder och -kvoter sätts.
  • En hantering för att sparad semester ska läggas ut som ledighet och inte betalas ut i pengar måste finnas.
  • Hantering av utköpt semester där denna kan läggas ut även under våren (mars-maj).
  • Att semesterförläggning bör göras så att en semestervecka inte förbrukar mer än fem semesterdagar.
  • Vi tog även upp kranshelgstillägget som vi anser är alltför lågt.

Kranshelgstillägg

Kranshelgstillägg är en ersättning vi får om vi frivilligt arbetar helgen före eller efter vår huvudsemester där vi har rätt till ledighet enligt semesterlagen. Detta ligger på SJ Götalandståg på 750:-/dag. Vi vill se att detta höjs.

För kännedom så informerar vi om kranshelgstilläggen på några andra bolag:

Arriva Pågatåg 2000 kr/dag
Green Cargo 4000/dag + 10 h i arbetstidsbank
MTR Pendeln 2000/dag + övertid
Transdev Öresundståg 1548 kr/dag
SJ AB 1400 kr/dag
Upptåget 1683 kr/dag

Kom ihåg att det är helt frivilligt att arbeta sin kranshelg, bindande anmälan görs i samband med semestersökningen.

Resultatet i övrigt blev att arbetsgivaren innan semesterinplaceringen kommer delge oss sitt förslag på vilka semesterkvoter som är tänkt att gälla vid inplaceringen och vi kan komma med synpunkter om vi t.ex. tycker att det borde finnas utrymme att bevilja fler semestrar under vissa perioder/veckor där efterfrågan är stor. Generellt har detta tidigare hanterats väl av bolaget men det finns ett värde i att vi kan påverka detta om så inte är fallet.

Frågan om sparad semester som 2019 betalades ut på grund av att arbetsgivaren gjorde en för oss ny tolkning av lag och avtal har avhandlats i en lokal tvisteförhandling som vi inte kunde driva vidare på grund av formaliteter (gällande tidsfrister för arbetsrättliga tvister). Vi är däremot fortfarande oense om tolkningen och grundfrågan måste lösas. Seko anser som tidigare att 25 dagar ska få sparas utan tidsgräns. Bolaget aviserar dock att dagar som de anser förfallit kommer betalas ut även i år. Vi ska ses igen i januari för att diskutera vidare.

Gällande utköpt semester avser arbetsgivaren att förtydliga att sålda semesterveckor även kan läggas ut innan sommaren.

Vi framförde även att vi ser ett problem i att en semestervecka hos oss kan konsumera olika antal dagar beroende på förläggningen av fridagar. I vissa fall gör det att en semestervecka för personal med oregelbunden arbetstid konsumerar fler än fem dagar och att 25 semesterdagar faktiskt inte räcker till fem hela veckors semester.

Dessa frågor avser vi att fortsätta diskutera. Finns det fler frågor om semester ni medlemmar vill att vi driver, så hör gärna av er till oss.

Kategorier
Semester

Semester 2019

Semestersökningen ligger nu ute på intranätet. I samband med detta vill vi ge lite information gällande en pågående tvist och också uppmärksamma er på ett par förändringar som arbetsgivaren avviserat.

Tvist angående semesterdagar i maj/september

Semesterlagen anger att alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Detta gäller alltså hela veckor och är grunden för semesterrätten.

Vissa år ligger vecka 22 eller 35 till största del under juni respektive augusti, men innehåller enstaka dagar i maj eller september. En huvudsemester där någon av dessa veckor ingår är alltså ett sämre alternativ än semesterlagen föreskriver och kan därför bara förläggas där utifrån frivillighet. För att öka incitamenten för detta finns därför i vårt kollektivavtal angivet att en extra ersättning om 1400 kr/dag utanför semesterperioden ska utgå (§11 mom 14). Denna skrivning finns där eftersom SJ velat få fler att söka dessa veckor och därigenom få en längre period att fördela semestern på. Det är alltså arbetsgivaren som velat ha in detta i avtalet.

Under hösten uppdagades det att en medlem inte hade fått denna extra dagersättning och vi har därför haft en överläggning som då vi inte kom överens ledde till att vi skickade in en tvist om brott mot avtalet. Arbetsgivarens tolkning är att ersättningen inte ska utgå på FP-dagar utan endast på semesterdagar. Vi har fortfarande inte kommit överens i detta utan frågan har fått skickats upp på central nivå för eventuellt vidare avgörande. Vi har i sig inget särskilt intresse av denna skrivning utan det borde vara i arbetsgivarens intresse att man lockar till att söka dessa veckor, precis som det ligger på arbetsgivaren att erbjuda bra villkor för såld semester, osv. Eftersom vår verksamhet under sommaren helt är beroende av att tillräckligt många frivilligt lägger semester utanför semesterperioden kan det alltså tyckas något märkligt att man från arbetsgivarens sida hellre väljer att ta strid i detta som en principfråga än att betala ut de småpengar det rör sig om i sammanhanget.

2019 ligger söndag vecka 35 i september. Var alltså medvetna om att om ni söker huvudsemester v 32-35 så gör ni det eventuellt utan att få någon ersättning för denna dag!

 

Nyheter/Bra att veta

Observera att såld semester fr.o.m. 2018 inte har förtur vid inplacering under vår/höst utan placeras ut utifrån sökordningen för vår/höstveckor.

En ny hantering är även aviserad för de som frivilligt lägger huvudsemester utanför semesterperiod (utan ersättning). Man kommer i år endast få förtur på vår/höstveckor i det fall att man söker ledigheten som en huvudsemester om minst tre sammanhängande veckor.

Samtliga (utom Lkp lokförare skubb/råskubb) kommer få en ”FP-vecka” utlagd i semestersökningen. Inklusive de 20 semesterdagar som ska läggas ut under året innebär detta alltså att ni bör söka minst 5 veckor i sökningen för att inte få semester/FP-vecka utlagd ensidigt av arbetsgivaren. Glöm inte heller bort att ange att ni vill spara semester om ni inte söker ut alla dagar.

 

Seko kommer vara representerade vid inplaceringen.

 

Kategorier
Avtal och regler Semester

Förtydligande om semesteråret

På förekommen anledning så gör vi här ytterligare ett förtydligande om semesteråret.
Från fackligt håll kan vi aldrig ta lätt på när en arbetsgivare vill göra förändringar i vårt kollektivavtal. Det kräver alltid stor försiktighet eftersom det kan få konsekvenser på sikt.
De förändringar arbetsgivaren vill komma åt går att göra utan att ändra i vårt kollektivavtal. Orsaken att arbetsgivaren vill göra förändringen är i första hand på grund av att de har svårt att hantera såld semester som skall placeras ut under höstperioden.
Som vi har skrivit tidigare har vi föreslagit både att man tidigarelägger sökningen, alternativt gör två sökningar för att lättare kunna placera semester i jan-mars. Oavsett hantering så finns det inget som hindrar att arbetsgivaren godkänner semester förlagd till perioden jan-mars idag. Arbetsgivaren har alltså också full möjlighet att hantera detta i ett semesterval. Det finns dessutom ingen garanti att man lättare, eller snabbare, skulle få en godkänd semesteransökan om vi hade kunnat skjuta på semesteråret.
Arbetsgivaren har inte varit öppen för någon annan lösning, och har inte velat diskutera något annat alternativ än den de själva har föreslagit.
Enligt semesterlagen har man semesteråret 1 april- 31 mars, och samma period året innan är intjänandeåret. I Branschavtalet har vi en variant där semesterår och intjänandeår sammanfaller. I alla andra branscher klarar man alltså av att förhålla sig till antingen den ena eller den andra varianten. Förhandlingsrätten om semesterår/intjänandeår ligger hos centralorganisationen.

Så vad är det då man kan tänkas behöva bevaka från fackligt håll? Jo, t.ex. rätten att förlägga sin huvudsakliga semester i juni-augusti. Arbetsgivaren har redan tidigare lyft att de önskar förlänga sökperioden till maj-september, med motiveringen att fler vill ha semester utanför sommarperioden.Vi kan inte ställa oss till en lösning som har syfte att lägga semesterperioder under vinterhalvåret. Att några har möjlighet att sälja semester kan inte vara skäl till att riskera att i längdenförhandla bort den rättigheten för samtliga.

Vill man som enskild individ däremot förlägga sin semester till vinterhalvåret så har arbetsgivaren all möjlighet att möta det önskemålet redan idag. Observera alltså att det inte är något vi från fackligt håll motsätter oss. Vi anser alltså enbart att det går att hantera utan att göra ändringar i kollektivavtalet.

Kategorier
Avtal och regler Semester

Fortsatt diskussion om semesteråret

(2010-10-04)

Som vi tidigare nämnt har arbetsgivaren velat ändra i vårt kollektivavtal för att kunna göra det lättare att förlägga semester under årets första kvartal när så önskas,, och vi hade igår ett nytt möte med arbetsgivaren angående detta. Ändringen skulle innebära att semester ej uttagen under innevarande år kan tas ut under första kvartalet av nästkommande år.  Vi har kollat med förbundet, och vi får ej göra en sån ändring då det strider mot branschavtalet. Vi tycker också att det är onödigt att ändra i kollektivavtalet för något som kan lösas på annat sätt administrativt, t.ex. genom att ändra sökperioden, göra en extra sökning innan årsskiftet för tidig semester följande år, eller att semester kan sökas individuellt för denna period så som det redan görs idag, men med bättre rutiner för beviljande av semester i tid. Vi har varit tydliga mot arbetsgivaren att vi är öppna för att diskutera andra lösningar men de verkar inte intresserade av detta.