Kategorier
Avtal och regler Löner

Information om lokala löne- och avtalsförhandlingar

Seko har nu inlett den lokala lönerevisionen på SJ Götalandståg.

Lönerevisionen omfattar i år 4,1% som genererar till en lönepott som ska fördelas på Sekos medlemmar.

Enligt tidsplanen från SJ Götalandståg ska förhandlingarna vara avslutade i början av juli men den nya lönen betalas ut först 25 september. Tidpunkten för när den nya lönen ska betalas är inte något vi har kommit överens om.

För medlemmar med individuella löner ska lönesamtal ske med närmaste chef.

För medlemmar med tarifflön har vi ännu inte fått något förslag att ta ställning till. Vi förutsätter att varje yrkesgrupp ska behandlas för sig när potten fördelas. Det finns också olösta frågor kring tillägg som vi ser behöver lösas.

I samband med att förhandlingarna inleddes överlämnade vi också Sekos yrkanden gällande lokala villkor:

  • Översyn av körlärar- och instruktörsuppdrag gällande hur stor del av arbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar
  • Införande av fast tillägg för handledaruppdrag som tågvärd
  • Minska antal deltidstjänster
  • Tjänstgöringstur understigande fem timmar ska tillgodoräknas med fem timmar
  • Ökad återhämtning kring fridagsperioder
  • Ledighet med lön för läkarbesök införs
  • Reglering av gångtid i samband med tjänstgöring görs


Vi ser utöver det att resultatet av de centrala avtalsförhandlingarna resulterat i ny avtalstext som får direkt påverkan på oss och att en översyn av det lokala avtalet bör göras som konsekvens av det. Med tanke på uppgörelsen gällande att införa en arbetstidsförkortning med fler lediga dagar under avtalsperioden vill vi också redan nu börja titta på hur det kan genomföras hos oss.

Förhandlingstillfällen är inbokade fram till början av juli.

Kategorier
Arbetsmiljö Avtal och regler

Seko Västtåg säger nej till avsteg från arbetstidsreglerna

SJ Götalandståg har med anledning av det ansträngda personalläget till följd av situationen med Coronaviruset föreslagit att det tillfälligt ska göras generella avsteg från flera av arbetstidsreglerna i kollektivavtalet.

Seko Västtåg säger bestämt nej till detta. Att säga att arbetstidsregler i avtalet inte gäller under en period som vi idag inte vet hur länge den kommer vara är inte aktuellt för oss.

Vi ser dessutom att det redan finns bestämmelser om övertid i både kollektivavtalet och arbetstidslagen just för att oförutsedda händelser ska kunna hanteras i verksamheten. För detta finns också regler vad gäller övertidsersättning, maximalt övertidsuttag eller möjlighet för skyddsombuden och facket att kontrollera och lyfta frågor till t.ex. arbetsmiljöverket.

Kallar arbetsgivaren till förhandling och presenterar ett konkret förhandlingsunderlag, vilket man inte gjort, kommer vi naturligtvis ställa upp till förhandling och ta ställning till det som presenteras då.

Vi har givetvis full respekt för att detta är en ovanlig och besvärlig situation men vårt uppdrag även i ovanliga och besvärliga situationer är att se till vad som är det bästa för våra medlemmar.

Tyvärr får vi konstatera att Seko är det enda fackförbundet på SJ Götalandståg som gör detta ställningstagande.

Kategorier
Avtal och regler

Status gällande ”Loss of license”

Information från förbundet:

”Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl (”Loss of License”) har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens om alla dokument och formalia kopplat till stiftelsen har vi ännu inte kommit i mål. Motståndet från Almega att slutföra förhandlingarna har varit stort. Skälet är att Seko vill gå vidare med en stiftelse som enbart ger trygghet för medlemmar i Seko. 

Det var Sekos medlemmar som tog strid för Loss of License och det var Seko som levererade lösningen under avtalsrörelse 2017. Vi har alltid varit på det klara att lösningen vi förhandlade fram, efter varsel om strejk, var till för Sekos medlemmar först och främst. 

Under hösten har vi haft ett antal möten med den högsta ledningen på fackförbundet ST i syfte att se om vi har kunnat hitta grunden för en gemensam stiftelse, som skulle kunna samla hela branschen i en Loss of License-lösning. Seko har hela tiden varit och är fortfarande beredda att bilda en stiftelse tillsammans med ST och övriga fack. 

Seko vill hålla ihop villkoren i branschen men det måste börja med att vi kommer tillrätta med den splittring som uppstod efter strejken 2014. När Seko tog strid för de timanställdas villkor, så valde andra förbund att inte göra det. Den skillnad i lön som uppstod i samband med konflikten finns kvar än idag på många företag i branschen. 

För att bilda en gemensam Loss of License-stiftelse har vi ställt ett motkrav: 

Seko vill upprätta den likalöneprincip som rådde på avtalsområdet innan strejken 2014. För att bilda en gemensam stiftelse måste de skillnader som finns lokalt och centralt gällande löner, tariffer och ersättningar jämnas ut, så att lö sätts efter arbete och inte efter vilket fackligt medlemskap du har. 

Detta motkrav har vi överlämnat till samtliga parter som visat intresse av att bilda en gemensam stiftelse för Loss of License. Både Almega och ST har avböjt denna lösning och därmed ser vi inga förutsättningar för att bilda en kollektivavtalsstiftelse tillsammans med ST. Vi går vidare ensamma. 

Seko har räknat på att vi ska kunna bära våra kostnader utan stöd från andra organisationer. Det gjorde vi redan innan vi tecknade uppgörelsen 2017 så klart. Med närmare tiotusen medlemmar i branschen kommer att vi klara av att bära stiftelsen ensamma. Vår tanke är att de pengar som våra medlemmar avsätter för sin trygghet enbart skall gå till våra medlemmar. 

Nu gäller det att vi tar förhandlingarna i mål och det kommer vi att göra.

Hälsningar 

Thomas Gorin Weijmer, ansvarig ombudsman Spårtrafik Seko”

Kategorier
Avtal och regler

Segdragen tvist i Göteborg

Nu är det ett år sedan Seko först upptäckte att det under 2018 blivit fel på två av de sena grupperna för tågvärdar i Göteborg i och med att man missat att sänka arbetstidsmåttet till 36 timmar i veckan enligt bestämmelserna i vårt kollektivavtal.

Efter att först ha kontaktat arbetsgivaren för rättelse har vi dels haft lokal förhandling samt påbörjat centrala förhandlingar i frågan. SJ Götalandståg har ännu inte betalt ut den avtalsmässiga ersättning våra medlemmar har innestående. Man vill heller inte fullt ut erkänna att det inträffade är ett brott mot vårt kollektivavtal. Vi inväntar nästa förhandlingsdatum.

Att dra ut på frågan så länge som man gjort för att sedan återkomma med noll och ingenting är respektlöst mot våra medlemmar som tjänstgjort på scheman som arbetsgivaren konstruerat. Detta med tillit till att man gör detta enligt de lagar och avtal som gäller och att företaget annars ser till att göra rätt för sig om det visar sig att slarv eller den mänskliga faktorn gör att fel har begåtts.

Vi från Seko tycker att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att visa att man tar fullt ansvar i sin roll i att leda och fördela arbetet. Seko driver inte frågan för sakens skull utan för våra medlemmar som är ledsna och besvikna på arbetsgivarens agerande. Det kommer vi fortsätta med.

Kategorier
Avtal och regler Turlistor och nycklar

Tur- och nyckelförhandlingar T20

Turer och nycklar för T20 är färdigförhandlade och gruppsökningen är igång. Inplacering på grupper kommer ske 27-28/11. Seko kommer att vara representerade vid inplaceringen. Nycklarna gäller tills vidare, observera dock att fridagsplaner enligt vårt kollektivavtal fastställs för hela året och ligger alltså fast så länge vi inte kommer överens om något annat. Vi har tidigare haft en tvistefråga om tolkningen av fastställande av fridagsplan (mer information om detta här). Denna är nu löst och vi är eniga med arbetsgivaren att fastställandet ska göras på individnivå. Vi välkomnar naturligtvis detta klargörande!

Nycklar och turer tas fram i en process där våra turlisteombud kommer med förslag på förändringar på arbetsgivarens utkast/förslag. Vi i förhandlingsdelegationen vill även i år rikta ett särskilt tack till våra turlisteombud för ett stort engagemang och många bra synpunkter som har bidragit till bättre turer och nycklar för våra medlemmar.

I samband med turlisteförhandlingarna hade vi också förhandlingar angående de avtal som ska gälla under tidtabellsåret.

Arbetstidsavtal Kinnekulle

Seko har tecknat ett nytt arbetstidsavtal för Kinnekulletrafiken som under T20 kommer ersätta den bilaga med avvikande arbetstidsregler vi tidigare haft som tillägg till vårt lokala avtal. Detta görs för att anpassa detta tilläggsavtal bättre till hur det tillämpats i verkligheten och ge tydligare regler att förhålla sig till för både planering och personal. Vi är nöjda med att i samband med detta fått in en begränsning för nattarbete som tidigare saknades för Kinnekulletåget samt att medlemmarna även får mer tillgodoräknad arbetstid på sina turer.

Parameterdokument

En grundlig genomgång av parameterdokumentet har gjorts inför T20. Redovisningstiderna har sänkts på samtliga åkstationer för att anpassa dem till de nya redovisningsrutinerna. Gångtider som tidigare varit olika för förare och ombordare på vissa platser har nu blivit samma och den tidigare ”förargångtiden” finns nu som gångtid till uppställning. För gångtid till uppställning i Uddevalla fick vi gehör för att behålla de 7 minuter vi haft tidigare. Synpunkter från turlisteombud om att taxitiden Vg-G har varit alltför snävt beräknad togs tillvara och det infördes i parameterdokumentet att den ska vara 75 minuter. På Sekos initiativ fick vi inskrivet mer tid för klargöring av X11-14 när de står kopplade till post.

Det finns numera också gångtider m.m. för Kinnekulle i parameterdokumentet. Efter diskussion valde vi att låta tiderna förbli så att de totala för/efterarbetstiderna ligger i linje med de man arbetat efter tidigare men uppdelningen på olika arbetsmoment skiljer sig något. Vi ser eventuellt att tiderna kan behöva justeras framöver.

Fridagsavtal

Vi har också tecknat ett fridagsavtal som är i stort likalydande med det vi haft under T19. Hanteringen av fridagar är en kompromiss mellan arbetsgivarens behov av att undvika manuell hantering av samtliga extra fridagar och våra medlemmars önskan att kunna använda dagarna till att söka ströledighet med. Kom ihåg att om ni vill behålla dagarna på nyckeln på hösten så bör ni inte söka mer ströledigheter med FP-dagar än ni har täckning för. Observera också att även om sista dagen för sökning är 31/5 så finns det inget som hindrar att man söker ledighet som infaller under höstperioden (utom jul). Nattgrupp och 8/6-grupper omfattas av särskild hantering av fridagarna som skiljer sig från detta. Där ligger både fridagar och 0-dagar generellt utlagda under hela året.

Råskubb

Råskubben omfattar i år endast förare Göteborg. I övrigt liknar avtalet i allt väsentligt föregående år. Vi tyckte det nya upplägget med ”brutna” 8/6-perioder som varit under 2019 var mindre bra och föreslog istället att man delar råskubben i två grupper, med start för 8 dagars arbetsperiod på tisdag respektive onsdag vilket gjordes. OBS. Råskubben konsumerar 17 fridagar per 8-veckorsperiod (16 vanliga, samt 1 ”extra”) vilket inte framgår klart av sökmaterialet. Det ligger alltså inte fler ”extra” fridagar på nyckeln än vad det gjort under 2019.

Kategorier
Avtal och regler Turlistor och nycklar

Glöm inte – 1 juni sista dag att söka ledigt med FP-dagar

Enligt avtalet om hantering av FP-dagar (se nedan) ska man ha lämnat in ledighetsansökan på Xpider senast 1 juni för att ha möjlighet att påverka placeringen av dessa under hösten. Lämnar man inte in önskemål kommer FP-dagarna läggas ut av planeringen, i första hand där de har legat på nycklarna under våren.

För personal som arbetar intermittent/koncentrerad deltid (dvs med %-dagar, t.ex. vid föräldraledighet eller motsvarande) kommer dagarna läggas ut av planeringen.

Överenskommelsen för 2019

Seko har varit drivande i att hitta en ny lösning som så långt som möjligt kan tillgodose våra medlemmars intresse att kunna påverka sin ledighet och samtidigt säkerställa att FP-dagarna läggs ut under året. Att inte ha någon överenskommelse alls hade inneburit att vi varit tvungna att kräva att arbetsgivaren fastställer ett komplett fridagsschema 1 december, enligt avtal. Detta tror vi inte hade gynnat någon part.

Uppgörelsen innebär att överskjutande FP-dagar läggs ut på nycklarna enligt förslagen, alltså i grunden enligt samma modell som för T18. Detta kommer att gälla samtlig personal, dvs även ombord Göteborg.

Det nya i hanteringen är att detta endast tillämpas fram till brytpunkten för sommarperioden, 10/6. Detta frigör mellan 1-5 dagar (beroende på anställningstid) som kan användas till ströledigheter.

Saldoavstämning görs i juni. FP-dagarna kan givetvis användas även för att söka ledighet under hösten, men dessa ansökningar måste göras innan 1 juni.

I de fall dagar finns kvar på saldot när avstämningen görs så kommer dessa läggas ut på nyckeln även under hösten. Är FP-dagarna förbrukade kommer dagen att bli en arbetsdag.

FP-veckan är säkerställd och kommer läggas ut för all personal. Det ska också framgå i publicerad semesterplan vilken typ av ledighet som är utlagd.

Kategorier
Avtal och regler

Förhandlingsinfo: Lönerevision, tvister och semester

Lönerevision

Ett säkert vårtecken är den årliga lönerevisionen. Det är en lokal uppgörelse där facket förhandlar med SJ Götalandståg kring det kommande löneläget, både tariff och i-löner.

Våra förhandlare har fått yppandeförbud av vår arbetsgivare vilket gör att vi inte kan gå ut med vilka siffror vi har blivit erbjudna av SJ Götalandståg. Däremot vill vi från vår sida vara så transparenta som möjligt mot våra medlemmar. Därför vill vi generella drag skriva om vår ingång i årets löneförhandling.

Löneutrymmet är sedan tidigare bestämt i den centrala uppgörelsen som gjordes mellan Seko och Almega 2017. Den resulterade i en löneökning över tre år som var fördelad enligt följande:
2017: 2,1% 2018: 1,9% 2019: 2,0%

Denna årliga ökning räknar vi samman i en pott som vi därefter fördelar ut på de olika lönestegen. En målsättning från Seko Västtågs sida sedan flera år är att minska effekterna av det lönegap som är en historisk rest från avtalsrörelsen 2014 när Seko valde att drastiskt höja kostnaden att använda timanställda för företagen på järnvägen på bekostnad av det egna löneutrymmet.

Sedan dess har vi arbetat aktivt för att lönegapet ska få så liten effekt på våra medlemmar som möjligt. Ett sätt att göra det är genom att använda utrymme från lönestegen där man inte hamnar en längre tid, det vill säga utbildningslönerna samt lönestegen S88, S98 och S99. Efter förra årets lönerevision ligger hela löneskillnaden för lokförare i S99 medan för tågvärdar har vi fortfarande skillnader i slutstegen S89 och S80.

Vi vill heller som princip inte använda den gemensamma potten för att öka de fasta tilläggen. Det betyder såklart inte att vi har något emot om dessa ersättningar ökar, men vi tycker att det är en kostnad som inte ska gå ut över den ordinarie löneökningen.

Målsättningen är att den nya lönen ska betalas ut i juni.

Tvisteförhandlingar

Seko har påkallat tre stycken tvisteförhandlingar och en överläggning med SJ Götalandståg som ägde rum 5/4.

Överläggning

En medlem hade mot sin vilja hållits kvar på övertidsarbete för att bistå med bärgning av ett havererat fordon. Vi menade att detta dels hade orsakat problem för honom privat och att han haft en otydlig arbetsuppgift som dessutom i slutändan föll bort. Arbetsgivaren förklarade att situationen den dagen varit exceptionell med flera incidenter och olyckor och flera inställda tåg på grund av personalbrist. Man menade också att det ursprungligen fanns en nödvändig arbetsuppgift för övertiden men att andra omständigheter gjorde att man fick planera om och man ville också betona att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vi framförde att mycket skulle lösas om man kommunicerade bättre både när situationen uppstår och i återkopplingen efteråt.

Vårt råd är att om ni har privata åtaganden någon dag som gör att ni inte kan arbeta övertid så meddela detta till arbetsgivaren i så god tid som möjligt. Vägra inte arbete men kom ihåg att ni alltid ska ta ansvar för att se till att ni får rast och vila så att ni är i skick för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Tvist fridagsplan Kinnekulle

Vi menar att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet när inplacering av personalen på Kinnekulle presenterades först 11 december 2018. Vårt avtal innehåller texten ”Fridags/frihelgs-schema fastställs en gång per år senast den 1 december för kommande år”. Vi menar att detta innebär att det ska vara fastställt för varje individ men arbetsgivaren gör en annan tolkning. Tvisten avslutades i oenighet och går upp till förbundet för att avgöra om man vill driva detta vidare.

Tvist fridagar för deltidsanställda

Medlemmar som gått ner i tid på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller liknande har uppmärksammat oss på att man inte fått ut fullt antal fridagar under 2018 vilket vi anser bryter mot kollektivavtalet. Vi blev under förhandlingen informerade om att arbetsgivaren har infört en hantering där man räknar ner fridagar med en kvot för de som är deltidsanställda med koncentrerad ledighet (ledighet hela dagar/s.k. ”procentdagar”). Vi menar att om man ska införa en modell det saknas stöd för i avtalet så måste detta förhandlas med oss först. Ärendet ajournerades* för att vi gemensamt ska komma fram till en hantering som ska gälla framöver.

Tvist ombordgrupper Göteborg

Ett av våra turlisteombud upptäckte att grupperna 305 och 311 för ombord Göteborg under 2018 haft för mycket tid utlagd under natten (22-06) utan att reducering av arbetstidsmåttet skett. Ur avtalet:

För arbetstagare med oregelbunden förläggning av arbetstiden och med minst 6 timmars arbete mellan kl. 22.00 och 06.00 per vecka i genomsnitt, är den ordinarie arbetstiden 36 timmar i genomsnitt per vecka.

Här var arbetsgivaren överens med oss om att fel begåtts och presenterade siffror på faktiskt arbetat tid för våra medlemmar på grupperna. Vi var dock inte överens om vad som vore en skälig ersättning. Vi ajournerade även denna förhandling för att ha möjlighet att gå igenom det underlag arbetsgivaren presenterade och kunna bedöma deras bud.

Semester

Vi har tidigare informerat om frågan om utbetald sparad semester med den information vi då fick från förbundet. Efter att frågan blivit aktuell hos oss så har dock våra ombudsmän funderat ett varv till och även konsulterat förbundets jurist och man har då kommit fram till att Sekos uppfattning är att bestämmelserna i vårt avtal om att man får spara 25 semesterdagar ersätter semesterlagens ”5-årsregel”. Seko anser alltså att arbetsgivaren har gjort fel som betalat ut dagarna i pengar och kommer nu driva denna fråga.

 

Ajournera innebär att ta ett uppehåll i förhandlingen för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Kategorier
Avtal och regler Semester

Förtydligande om semesteråret

På förekommen anledning så gör vi här ytterligare ett förtydligande om semesteråret.
Från fackligt håll kan vi aldrig ta lätt på när en arbetsgivare vill göra förändringar i vårt kollektivavtal. Det kräver alltid stor försiktighet eftersom det kan få konsekvenser på sikt.
De förändringar arbetsgivaren vill komma åt går att göra utan att ändra i vårt kollektivavtal. Orsaken att arbetsgivaren vill göra förändringen är i första hand på grund av att de har svårt att hantera såld semester som skall placeras ut under höstperioden.
Som vi har skrivit tidigare har vi föreslagit både att man tidigarelägger sökningen, alternativt gör två sökningar för att lättare kunna placera semester i jan-mars. Oavsett hantering så finns det inget som hindrar att arbetsgivaren godkänner semester förlagd till perioden jan-mars idag. Arbetsgivaren har alltså också full möjlighet att hantera detta i ett semesterval. Det finns dessutom ingen garanti att man lättare, eller snabbare, skulle få en godkänd semesteransökan om vi hade kunnat skjuta på semesteråret.
Arbetsgivaren har inte varit öppen för någon annan lösning, och har inte velat diskutera något annat alternativ än den de själva har föreslagit.
Enligt semesterlagen har man semesteråret 1 april- 31 mars, och samma period året innan är intjänandeåret. I Branschavtalet har vi en variant där semesterår och intjänandeår sammanfaller. I alla andra branscher klarar man alltså av att förhålla sig till antingen den ena eller den andra varianten. Förhandlingsrätten om semesterår/intjänandeår ligger hos centralorganisationen.

Så vad är det då man kan tänkas behöva bevaka från fackligt håll? Jo, t.ex. rätten att förlägga sin huvudsakliga semester i juni-augusti. Arbetsgivaren har redan tidigare lyft att de önskar förlänga sökperioden till maj-september, med motiveringen att fler vill ha semester utanför sommarperioden.Vi kan inte ställa oss till en lösning som har syfte att lägga semesterperioder under vinterhalvåret. Att några har möjlighet att sälja semester kan inte vara skäl till att riskera att i längdenförhandla bort den rättigheten för samtliga.

Vill man som enskild individ däremot förlägga sin semester till vinterhalvåret så har arbetsgivaren all möjlighet att möta det önskemålet redan idag. Observera alltså att det inte är något vi från fackligt håll motsätter oss. Vi anser alltså enbart att det går att hantera utan att göra ändringar i kollektivavtalet.

Kategorier
Avtal och regler Semester

Fortsatt diskussion om semesteråret

(2010-10-04)

Som vi tidigare nämnt har arbetsgivaren velat ändra i vårt kollektivavtal för att kunna göra det lättare att förlägga semester under årets första kvartal när så önskas,, och vi hade igår ett nytt möte med arbetsgivaren angående detta. Ändringen skulle innebära att semester ej uttagen under innevarande år kan tas ut under första kvartalet av nästkommande år.  Vi har kollat med förbundet, och vi får ej göra en sån ändring då det strider mot branschavtalet. Vi tycker också att det är onödigt att ändra i kollektivavtalet för något som kan lösas på annat sätt administrativt, t.ex. genom att ändra sökperioden, göra en extra sökning innan årsskiftet för tidig semester följande år, eller att semester kan sökas individuellt för denna period så som det redan görs idag, men med bättre rutiner för beviljande av semester i tid. Vi har varit tydliga mot arbetsgivaren att vi är öppna för att diskutera andra lösningar men de verkar inte intresserade av detta.

Kategorier
Avtal och regler

Förhandlingar gällande semesterår och lokal i Mariestad

Vi hade två stycken förhandlingar med SJ Götalandståg 11/9. Nedan följer rapporter från dessa.

Semesterår

Arbetsgivaren vill skjuta på semesterår.
Idag ligger intjänandeår och semesterår från 1 jan-31 dec innevarande år. Arbetsgivaren vill ändra på detta så att intjänandeåret är 1 jan-31 dec, men semesteråret förskjuts till 1 april- 31 mars.
Enligt arbetsgivaren är vinsten att det är lättare för individen att förlägga semester till perioden jan-mars, med innevarande semesterårs dagar. Dvs, om du t.ex. säljer semesterveckor under sommaren 2018 så kan du förlägga den semestern februari 2019 med 2018 års semesterdagar. Så som det är i dag så måste innevarande semesterårs dagar förläggas inom året, förutom de 5 dagar man får spara.
Första året, 2019 om arbetsgivaren får bestämma, skulle utifrån det här scenariot vara ett övergångsår där man räknar semesteråret från 1 jan 2019- 31 mars 2020. Man får då alltså 5 kvartal där rätt semesterdagar ska administreras, först året 2020 skulle vi vara i fas. Enligt arbetsgivaren så skall sökningen fortfarande hanteras som tidigare med med besked i januari.

Detta innebär att vi i sådana fall måste ändra i vårt kollektivavtal.
För arbetsgivaren är det en stor vinst, då de har väldigt tight med att få ut dagar under hösten. Vi har däremot ställt oss emot för nu, eftersom vi tycker att det här borde kunna lösas administrativt. Frågan är om vi kan eller ska ställa oss bakom en lösning som vill få medlemmar att ta sin semester under vinterhalvåret?
Vi behöver diskutera det här brådskande, eftersom att nästa förhandlingstillfälle kommer att förläggas så snart som möjligt efter den 2 oktober.

Lokal i Mariestad

Förhandlingen gällde att arbetsgivaren vill få lokalen i Mariestad godkänd som en lokal för övernattning.

Vi har gått med på att man använder lokalen som en övernattningslokal efter ljudisolerande ombyggnad, iordningställande av ett övernattningsrum på plan 1, nya sängar köps in, rum utrustas med fåtölj och tv, effektiva mörkläggningsgardiner i sovrum, värmereflekterande lamellgardiner i panoramafönstet på plan 2 (för sommaren då det blir väldigt varmt) samt att det sätts in lås på dörrar i övernattningsrummen.

Vi har begärt en extra skrivning där det står att vi i SEKO anser att det inte är hotellstandard, då toalett inte finns i rummen.

Det skall också komma direktiv från arbetsgivaren kring att rum två vägg i vägg med övernattningsrummet på plan 2 enbart får användas dagtid, samt ett direktiv för hur man kan vistas i lokalen för att det skall vara trivsamt för både personal och de som sover för natten.