Kategorier
MBL

Information från senaste MBL-träffen 25/1

Lokförarbevis: Mångas lokförarbevis skulle förnyas samtidigt vid årsskiftet, i fortsättningen kommer det vara mer ojämnt fördelat. Även om det är eget ansvar att förnya beviset så vill man följa upp det från arbetsgivaren och CS kommer bevaka så att det görs i tid.

Körlärare: Förändring görs så att man kan inneha uppdraget även om man arbetar deltid av någon anledning. Detta är något som Seko länge framfört och välkomnar.

”Arbetsplatsträffarna” under hösten kommer byta namn. Seko har lyft att arbetsplatsträff är ett etablerat begrepp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte kan läggas som en frivillig aktivitet. Arbetsplatsträffarna på våren kommer fortsätta som innan men vi ser att företaget bör involvera skyddsombud och fackliga representanter i planeringen av .

Trafikverket har fortfarande problem med leverans av tåglägen i MPK, främst vid banarbeten och annat utanför grundplanen. Planeringen får ”gissa” ungefär när tågen kommer gå för att kunna planera trafiken och tåglägen kommer ibland väldigt sent. Förmodligen kommer det vara problem med detta under hela 2023.

Turbytesfunktion kommer lanseras i Employee Portal 14 februari för Götalandståg. Det kommer finnas information på Intranätet samt finnas en ej obligatorisk E-learning man kan göra. CS, närservice och korttiden kommer utbildas för att kunna hjälpa till och svara på frågor.

Götalandståg har skickat ut ny information om förläggningsreglerna när det gäller uttag av minst 5 sparade semesterdagar. Bakgrunden är en tolkning av semesterlagen som gjorts centralt mellan Seko och Almega som förtydligar rätten att få årsemestern och sparade dagar sammanhängande under juni-augusti. Arbetsgivaren meddelar att det är den sist inskickade semestersökningen som gäller om någon ändrar sig från den ursprungliga sökningen. Seko deltar vid inplaceringen.

Vi har fortfarande olösta frågor kring hantering av sparade semesterdagar år 5. Detta kommer vi diskutera vidare under våren.

Gällande sommaren kommer Götalandståg vid behov köpa semester enligt de ersättningar som gäller i kollektivavtalet. Utöver det avser man även erbjuda extra ersättningar som förra året om man frivilligt går in och arbetar enstaka semesterdagar eller fridagar vid behov. Arbetsgivaren ser inget behov av att höja ersättningen och menar att personalläget är relativt bra. Det finns ingen överenskommelse om ersättningar utan nivåerna är ensidigt satta av Götalandståg.

Helena Isaksson är från och med december permanent VD och hennes tidigare roll som affärschef är vakant. I samband med det vill man göra en översyn av organisationen så någon ny rekrytering är inte klar.

E-learning har sedan en tid lagts ut som schablontid på månadsschemat och vi menar att det behövs en överenskommelse om den ska göras på annan tid än som schemalagd ordinarie arbetstid. Vi har lämnat ett förslag på hur det kan hanteras och väntar på återkoppling.

Påstigningskontrollen kommer finnas kvar till juni i första hand och Västtrafik ser över hur man ska arbeta med biljettkontroller därefter. Vid en eventuell fortsättning kommer vi ha nya samtal med arbetsgivaren kring detta. När arbetsgivaren får nya uppdrag så ser vi det som naturligt att det också bör ge möjlighet att öka tjänstgöringsgrader.

Kategorier
Västtåginfo

Seko Västnytt #3 2022

Kategorier
Löner Turlistor och nycklar

Information maj 2022

Lönerevision

Försök att finna en lösning gällande årets lönerevision gjordes under förra veckan (v.19). Sekos prioritering är att vi inte ska förflytta pengar som en yrkesgrupp genererar och ge den till en annan. Vi är inte heller överens hur satsningar i enskilda fasta tillägg ska göras. Frågorna är fortfarande inte lösta.

Årets lönerevision omfattar 1,8% som man använder när man ska beräkna potten.

Revisionsdatumet är den 30 april.

Schemamodellen löper på under sommaren

SJ Götalandståg har efter diskussioner med Seko beslutat att inte göra några förändringar gällande schemapublicering under sommaren.

Det innebär att alla, bortsett från personal som idag går på skubb/råskubb, även under sommarmånaderna kommer få definitivt tjänstgöringsbesked senast den 15:e månaden innan.

Vi arbetar vidare för längre framförhållning med målsättningen att kunna få stabila scheman med god framförhållning under hela året.

Kategorier
Avtalsrörelse

Lönerna klara

Förhandlingarna om nya löner från 1 december 2020 till 30 april 2022 är nu klara. Den nya lönen, samt retroaktiv lön från 1 december, kommer betalas ut på junilönen. Medlemmar med individuell lön kommer få besked om sin nya lön av sin chef. Protokollet skrevs under den 25 maj.

Seko hade inför förhandlingarna ett mål om att uppnå helt lika tarifflöner oavsett facklig tillhörighet. Om vi inte kunde hitta en för bägge parter acceptabel lösning på det ville vi i andra hand låsa löneskillnaden* till vissa lönesteg för att så långt som möjligt ha samlade lönesteg. ST valde dock att begära separata förhandlingar och göra en egen fördelning i stället.

Seko har enats med arbetsgivaren om att prioritera slutlönestegen för både lokförare och tågvärdar. Vi har också enats om att skjuta till kostnaden för lokförarnas registeravgift i grundlönerna, vilket innebär att den nu är inarbetad i lokförarnas lönesteg fullt ut.

Lönepotten har beräknats på en löneökning på 2,9% 2021 vilket innebär 1,8% 2022. Det avviker från det centrala avtalets 2,7% respektive 2,0%.

Nya löner presenteras nedan:

Tågvärdar:

S87 22 407
S88 27 000
S89 29 351
S80 31 600
Timlön (GFL) 38h/v 194,47 kr/h

Lokförare:

S97 22 457
S98 31 555
S99 33 655
S90 39 453
Timlön (GFL) 38h/v 240,96 kr/h

*Löneskillnaderna uppstod då Seko ville göra det dyrare för bolagen i branschen att välja timanställningar i stället för fasta anställningar. Detta genom att timlönen beräknas på genomsnittligt förtjänstläge (GFL). ST och SRAT gavs nyligen möjlighet att ge sina medlemmar tillgång till Loss of license-försäkringen genom att avstå dessa löneskillnader vilket endast SRAT accepterade.

Kategorier
Avtal och regler

Förhandlingar gällande semesterår och lokal i Mariestad

Vi hade två stycken förhandlingar med SJ Götalandståg 11/9. Nedan följer rapporter från dessa.

Semesterår

Arbetsgivaren vill skjuta på semesterår.
Idag ligger intjänandeår och semesterår från 1 jan-31 dec innevarande år. Arbetsgivaren vill ändra på detta så att intjänandeåret är 1 jan-31 dec, men semesteråret förskjuts till 1 april- 31 mars.
Enligt arbetsgivaren är vinsten att det är lättare för individen att förlägga semester till perioden jan-mars, med innevarande semesterårs dagar. Dvs, om du t.ex. säljer semesterveckor under sommaren 2018 så kan du förlägga den semestern februari 2019 med 2018 års semesterdagar. Så som det är i dag så måste innevarande semesterårs dagar förläggas inom året, förutom de 5 dagar man får spara.
Första året, 2019 om arbetsgivaren får bestämma, skulle utifrån det här scenariot vara ett övergångsår där man räknar semesteråret från 1 jan 2019- 31 mars 2020. Man får då alltså 5 kvartal där rätt semesterdagar ska administreras, först året 2020 skulle vi vara i fas. Enligt arbetsgivaren så skall sökningen fortfarande hanteras som tidigare med med besked i januari.

Detta innebär att vi i sådana fall måste ändra i vårt kollektivavtal.
För arbetsgivaren är det en stor vinst, då de har väldigt tight med att få ut dagar under hösten. Vi har däremot ställt oss emot för nu, eftersom vi tycker att det här borde kunna lösas administrativt. Frågan är om vi kan eller ska ställa oss bakom en lösning som vill få medlemmar att ta sin semester under vinterhalvåret?
Vi behöver diskutera det här brådskande, eftersom att nästa förhandlingstillfälle kommer att förläggas så snart som möjligt efter den 2 oktober.

Lokal i Mariestad

Förhandlingen gällde att arbetsgivaren vill få lokalen i Mariestad godkänd som en lokal för övernattning.

Vi har gått med på att man använder lokalen som en övernattningslokal efter ljudisolerande ombyggnad, iordningställande av ett övernattningsrum på plan 1, nya sängar köps in, rum utrustas med fåtölj och tv, effektiva mörkläggningsgardiner i sovrum, värmereflekterande lamellgardiner i panoramafönstet på plan 2 (för sommaren då det blir väldigt varmt) samt att det sätts in lås på dörrar i övernattningsrummen.

Vi har begärt en extra skrivning där det står att vi i SEKO anser att det inte är hotellstandard, då toalett inte finns i rummen.

Det skall också komma direktiv från arbetsgivaren kring att rum två vägg i vägg med övernattningsrummet på plan 2 enbart får användas dagtid, samt ett direktiv för hur man kan vistas i lokalen för att det skall vara trivsamt för både personal och de som sover för natten.

Kategorier
Studier

Höstens studiecirklar

 Vi har nu datum uppsatta för höstens studiecirklar i kollektivavtalet. Ett utmärkt tillfälle för dig som är ny på jobbet att lära dig mer om dina rättigheter och villkor och bjuder garanterat på aha-upplevelser även för dig som har varit med ett tag. Redan gått men det var ett eller ett par år sedan? Gå igen!
Cirkeln är öppen för medlemmar i Seko och oorganiserade. Medlemmar i Seko erhåller ett skattefritt stipendium. Sök tjänstledighet i Xpider.
Borås: 25/9
Göteborg: 11/9 (få platser kvar), 9/10
Uddevalla: 18/9
Anmälan till Sven-Ove Löf0700029547
Kategorier
Fackligt-politiskt

Årsmötets uttalande mot förändringar av strejkrätten

Följande uttalande antogs av Seko klubb Västtåg på årsmötet 2 mars:

Utredningen om begränsad strejkrätt och utvidgad fredsplikt är ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv till Sveriges regering. Skulle utredningen dessutom leda till de förändringar som företagsägarna kräver innebär det allvarliga inskränkningar av grundlagsskyddade fackliga rättigheter.

Utan strejkrätten tappar vi arbetarrörelsens viktigaste vapen och det sker ytterligare en maktförskjutning som gynnar företagen. Därför är det viktigt och bra att Sekos förbundsledning så tydligt uttalat sig mot alla inskränkningar. Det vill vi stödja i både ord och handling.

Om riksdagen lägger fram ett lagförslag som innebär inskränkningar i strejkrätten uppmanar vi förbundsledningen att utlysa politisk strejk. Den politiska strejken är en grundlagsskyddad demokratisk rättighet som ger oss makt och möjlighet att skicka ett tydligt budskap till riksdag och näringsliv. – Utan oss stannar landet! – Rör inte strejkrätten!