Kategorier
MBL

Information från senaste MBL-träffen 25/1

Lokförarbevis: Mångas lokförarbevis skulle förnyas samtidigt vid årsskiftet, i fortsättningen kommer det vara mer ojämnt fördelat. Även om det är eget ansvar att förnya beviset så vill man följa upp det från arbetsgivaren och CS kommer bevaka så att det görs i tid.

Körlärare: Förändring görs så att man kan inneha uppdraget även om man arbetar deltid av någon anledning. Detta är något som Seko länge framfört och välkomnar.

”Arbetsplatsträffarna” under hösten kommer byta namn. Seko har lyft att arbetsplatsträff är ett etablerat begrepp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte kan läggas som en frivillig aktivitet. Arbetsplatsträffarna på våren kommer fortsätta som innan men vi ser att företaget bör involvera skyddsombud och fackliga representanter i planeringen av .

Trafikverket har fortfarande problem med leverans av tåglägen i MPK, främst vid banarbeten och annat utanför grundplanen. Planeringen får ”gissa” ungefär när tågen kommer gå för att kunna planera trafiken och tåglägen kommer ibland väldigt sent. Förmodligen kommer det vara problem med detta under hela 2023.

Turbytesfunktion kommer lanseras i Employee Portal 14 februari för Götalandståg. Det kommer finnas information på Intranätet samt finnas en ej obligatorisk E-learning man kan göra. CS, närservice och korttiden kommer utbildas för att kunna hjälpa till och svara på frågor.

Götalandståg har skickat ut ny information om förläggningsreglerna när det gäller uttag av minst 5 sparade semesterdagar. Bakgrunden är en tolkning av semesterlagen som gjorts centralt mellan Seko och Almega som förtydligar rätten att få årsemestern och sparade dagar sammanhängande under juni-augusti. Arbetsgivaren meddelar att det är den sist inskickade semestersökningen som gäller om någon ändrar sig från den ursprungliga sökningen. Seko deltar vid inplaceringen.

Vi har fortfarande olösta frågor kring hantering av sparade semesterdagar år 5. Detta kommer vi diskutera vidare under våren.

Gällande sommaren kommer Götalandståg vid behov köpa semester enligt de ersättningar som gäller i kollektivavtalet. Utöver det avser man även erbjuda extra ersättningar som förra året om man frivilligt går in och arbetar enstaka semesterdagar eller fridagar vid behov. Arbetsgivaren ser inget behov av att höja ersättningen och menar att personalläget är relativt bra. Det finns ingen överenskommelse om ersättningar utan nivåerna är ensidigt satta av Götalandståg.

Helena Isaksson är från och med december permanent VD och hennes tidigare roll som affärschef är vakant. I samband med det vill man göra en översyn av organisationen så någon ny rekrytering är inte klar.

E-learning har sedan en tid lagts ut som schablontid på månadsschemat och vi menar att det behövs en överenskommelse om den ska göras på annan tid än som schemalagd ordinarie arbetstid. Vi har lämnat ett förslag på hur det kan hanteras och väntar på återkoppling.

Påstigningskontrollen kommer finnas kvar till juni i första hand och Västtrafik ser över hur man ska arbeta med biljettkontroller därefter. Vid en eventuell fortsättning kommer vi ha nya samtal med arbetsgivaren kring detta. När arbetsgivaren får nya uppdrag så ser vi det som naturligt att det också bör ge möjlighet att öka tjänstgöringsgrader.

Kategorier
MBL

Anteckningar från MBL 19 § 15 maj

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om vad som händer i verksamheten. Vi har även möjlighet att ställa frågor om det är något särskilt vi vill ta upp. Här är anteckningar från vårt senaste möte. T

Nya förarutbildningar v. 34 samt v. 40 (4 personer vardera utbildning).
Nya tågvärdar v. 37.

CS tjänst i Falköping samt Lidköping utlysta internt. I Lidköping har man fått in 6 ansökningar, och till Falköping 1.


Tjänst som skiftesledare på trafikledningen är tillsatt.

Planeringen flaggar för att man kanske inte ringer vid ändringar av arbetstid som är kortare än 15 min under semesterperioden p.g.a. att de har kort om folk och har svårt att hinna med.

Claes Carlund (ekonomichef) rapporterar:

6 % ökning i resandeutveckling baserat på kundräkningssystemet.

Resenärerna är 20 % av intäkterna, kundnöjdhet 10 %.
Ekonomin ser bra ut.
Sjukskrivningsstatistiken är under 5 %.
Antalet OSPA har ökat.

Henrik P (affärsutvecklare) redovisade för trafikplan/tågplan 2020.
Förlängd kvartstrafik M-F & halvtimme L-S.
Dagtåg G-Vb redan sommaren T19.
Ny trafik Sk-H-Ör morgon/eftermiddag.
Personalöverskott Bs vid avstängning Viskadalsbanan år 2021.

Våra frågor:

Kålle:

Arbetsgivaren menar att de har gett relevant utbildning för Kålle, att filmerna är bra, samt att timmen vi fått betald bör täcka tiden. De kommer trycka mer på digitala hörn, där medarbetare kan få hjälp med frågor. Arbetsgivaren ska se över representationen i testgrupperna i framtiden. De håller med om att det behövs en spridning (t.ex. i ålder/teknikvana m.m.).

Vi behöver en vettig lösning för att bära alla samlade arbetsverktyg, t.ex. hållare anpassa för Ada som tillåter utskrift på plats, arbetsgivaren skall se över detta.

Parkeringsplatser:

De som man kan hyra månadsvis skall inte försvinna (vad man vet just nu). Detta skall ha kommunicerats ut redan enligt arbetsgivaren. Inget är klart angående fler biljettkontrollanter, det är ett pågående anbudsförfarande.

Kategorier
MBL

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt senaste möte, 16/1, med det som vi bedömer som mest intressant för oss. Tanken är att vi framöver ska rapportera mer frekvent från dessa möten.

Vändstäd

Vändstäd kommer implementeras även på Lidköping och Mariestad, enligt samma villkor som  gäller sedan innan. Dvs ett vändstäd per tur i anslutning till eget tåg. Gäller från 1 mars (månadssläpp 15 feb).

Kroppsburen kamera

Allt material finns på plats och det väntar på juridisk dokumentation kopplat till GDPR. Ligger hos stab juridik på SJ AB som skall författa ett stabilt material. Det kommer finnas dekaler på tågen med info, samt kontaktväg för resenärer som har ytterligare frågor. Göteborg, Uddevalla och Falköping kommer få kameror först. Kamerorna kommer kopplas till specifika turer.

APT/Rapid

Arbetsgivaren ska framåt vara tydligare på APT om att syftet med samtalen om Rapid är ”att få vara med och tycka om ett material som inte är färdigt”.