Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Lönerevisionen på SJ Götalandståg är nu avslutad. Den omfattar 4,1% för Sekos medlemmar från 1 maj 2023. Den nya lönen inklusive retroaktivitet från 1 maj kommer betalas ut på septemberlönen. Avtalet är påskrivet den 4 juli 2023.

Vi har haft stundvis tuffa förhandlingar men Seko har till slut kunnat säkra att varje yrkesgrupp får ta del av hela den lönepott som gruppen genererar. Vi har utöver det prioriterat slutlönestegen och att hellre höja grundlöner än tillägg vilket ger som resultat att ungefär 90% av våra medlemmar får ut i alla fall några kronor mer än det centrala avtalets 4,1%. Även utbildningslönerna höjs med mer än 4,1% genom en särskild överenskommelse som inte belastar övrigt löneutrymme.

Vad gäller fasta tillägg har flera legat stilla under lång tid vilket många medlemmar haft synpunkter på. Dessa tillägg har i många fall varit ensidigt satta av SJ Götalandståg och inte tagits upp i lönerevisionen. Seko har arbetat både under och mellan de senaste lönerevisionerna för en förändring av detta. Nu har vi gjort ett genombrott i frågan och kunnat höja flertalet. De tillägg som inte höjs har tillsammans med personliga avräkningsbara tillägg lagts in i potten och fördelats på fasta lönesteg.

Restidsersättning och OB-ersättning höjs enligt det centrala spårtrafikavtalet.

Vad gäller Sekos övriga yrkanden om förändringar av det lokala kollektivavtalet kommer de förhandlingarna inledas under hösten.

Bifogat följer nya lönesteg och de fasta och rörliga tillägg som höjs från och med 2023-05-01. För medlemmar med individuell lön kommer besked om ny lön ges av närmaste chef.

Tågvärd

23 375 kronorUnder utbildningstid
28 355 kronorFrån första egna turen
31 002 kronorEfter 12 månader i steg 2 alternativt ett år i yrket med utbildning. Utgör slutlön för tågvärd utan avgångssignalerarutbildning.
33 506 kronorEfter 24 månader i steg 3 alternativt tre år i yrket efter avslutad utbildning. Utgör slutlön för tågvärd med avgångssignalerarutbildning.

Lokförare

23 458 kronorUnder utbildningstid
33 193 kronorFrån första tur efter avslutad utbildning
35 499 kronorEfter 12 månader i steg 2 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning.
41 886 kronorEfter 24 månader i steg 3 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning.
Avgift för lokförarbevis ingår i grundlönen.

Fasta tillägg:

Instruktör                                  5394 kronor

Koordinerande instruktör 6379 kronor

Körlärare                                   1809 kronor

TRÅD                                          2597 kronor

Driftstöd                                    4164 kronor

Restidsersättning

Låg                    76,61 kr per timme

Hög                   114,85 kr per timme

OB-ersättning                 

Enkel                                           22,39 kr per timme

Kvalificerad                               50,00 kr per timme

Storhelg                                      112,34 kr per timme

Ny timlön (GFL) kommer meddelas senare.

Kategorier
Avtal och regler Löner

Information om lokala löne- och avtalsförhandlingar

Seko har nu inlett den lokala lönerevisionen på SJ Götalandståg.

Lönerevisionen omfattar i år 4,1% som genererar till en lönepott som ska fördelas på Sekos medlemmar.

Enligt tidsplanen från SJ Götalandståg ska förhandlingarna vara avslutade i början av juli men den nya lönen betalas ut först 25 september. Tidpunkten för när den nya lönen ska betalas är inte något vi har kommit överens om.

För medlemmar med individuella löner ska lönesamtal ske med närmaste chef.

För medlemmar med tarifflön har vi ännu inte fått något förslag att ta ställning till. Vi förutsätter att varje yrkesgrupp ska behandlas för sig när potten fördelas. Det finns också olösta frågor kring tillägg som vi ser behöver lösas.

I samband med att förhandlingarna inleddes överlämnade vi också Sekos yrkanden gällande lokala villkor:

  • Översyn av körlärar- och instruktörsuppdrag gällande hur stor del av arbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar
  • Införande av fast tillägg för handledaruppdrag som tågvärd
  • Minska antal deltidstjänster
  • Tjänstgöringstur understigande fem timmar ska tillgodoräknas med fem timmar
  • Ökad återhämtning kring fridagsperioder
  • Ledighet med lön för läkarbesök införs
  • Reglering av gångtid i samband med tjänstgöring görs


Vi ser utöver det att resultatet av de centrala avtalsförhandlingarna resulterat i ny avtalstext som får direkt påverkan på oss och att en översyn av det lokala avtalet bör göras som konsekvens av det. Med tanke på uppgörelsen gällande att införa en arbetstidsförkortning med fler lediga dagar under avtalsperioden vill vi också redan nu börja titta på hur det kan genomföras hos oss.

Förhandlingstillfällen är inbokade fram till början av juli.

Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Seko har nu enats med SJ Götalandståg om årets lönerevision. Vi har prioriterat att få ut mer än avtalets 1,8% i slutstegen för lokförare och tågvärdar vilket vi lyckats med genom att använda delar av potten från de första två lönestegen samt utbildningslönerna. Vi har också säkerställt att alla utgående löner inklusive avräkningsbara tillägg har genererat till potten.

Ett återkommande mönster i våra lokala lönerevisioner är att SJ Götalandståg gör väsentligt andra bedömningar än Seko av vad som är en bra och rättvis fördelning och att man gärna vill använda stora delar av lönepotten som genereras av tågvärdarna till att höja lokförarlöner och vissa fasta tillägg. Den här förflyttningen tvingas vi varje år ägna stor kraft åt att bromsa och det är också mycket svårt att komma framåt i andra frågor.

I år var vi mycket nära att förhandlingarna avslutades utan att vi nådde en överenskommelse men kunde slutligen nå fram till ett resultat som var möjligt för oss att acceptera.

Nedan redovisas nya löner från och med 2022-05-01. Individuella löner meddelas av lönesättande chef.

Tågvärdar:
S87 22 407 kr
S88 27 280 kr
S89 29 782 kr
S80 32 184 kr
Lokförare:
S97 22 457 kr
S98 31 879 kr
S99 34 093 kr
S90 40 227 kr

Fasta tillägg:

Körlärare: 1 734 kr
Instruktör: 5 180 kr
Koordinerande instruktör: 6 142 kr

Kategorier
Löner Turlistor och nycklar

Information maj 2022

Lönerevision

Försök att finna en lösning gällande årets lönerevision gjordes under förra veckan (v.19). Sekos prioritering är att vi inte ska förflytta pengar som en yrkesgrupp genererar och ge den till en annan. Vi är inte heller överens hur satsningar i enskilda fasta tillägg ska göras. Frågorna är fortfarande inte lösta.

Årets lönerevision omfattar 1,8% som man använder när man ska beräkna potten.

Revisionsdatumet är den 30 april.

Schemamodellen löper på under sommaren

SJ Götalandståg har efter diskussioner med Seko beslutat att inte göra några förändringar gällande schemapublicering under sommaren.

Det innebär att alla, bortsett från personal som idag går på skubb/råskubb, även under sommarmånaderna kommer få definitivt tjänstgöringsbesked senast den 15:e månaden innan.

Vi arbetar vidare för längre framförhållning med målsättningen att kunna få stabila scheman med god framförhållning under hela året.

Kategorier
Löner

Information om löneförhandlingar 2022

Seko har inlett förhandlingar med SJ Götalandståg gällande årets lönerevision. Förhandlingarna omfattar Sekos medlemmar som är anställda på SJ Götalandståg, det vill säga både Västtågen och Krösa ”Nord”.

Löneutrymmet i år är 1,8% att fördela med en låglönesatsning för löner understigande 26 805 kronor.

Seko vill se att slutlönestegen prioriteras för lokförare och tågvärdar och att fördelningen görs inom respektive yrkesgrupp. Vi tycker inte att våra medlemmar som är tågvärdar ska finansiera lönehöjningar för lokförare.

Vi yrkar också på att samtliga tillägg räknas upp med avtalets 1,8%.

Gällande medlemmar med individuella löner så inväntar vi förslag från arbetsgivaren. De som har individuell lön kommer kontaktas av oss för att bistå med underlag inför förhandlingen.

Ansvariga för årets förhandlingar är:

Seko Västtåg:                        

Alexander Weinfors 0700029581

Christina Levinsson 0700029958

Seko Krösatåg:   

Catrin Fredriksson 0762097968