Kategorier
Arbetsmiljö

Uppdatering om Rantens hotell i F samt info angående taxiresor

Efter ett flertal rapporter gällande extrema missförhållande på Rantens hotell i Falköping, lades igår 28/3 ett skyddsstopp (§6:7) gällande överliggning. Initiativtagare till skyddsstoppet är vårt huvudskyddsombud Christina Laage.

Arbetsgivaren tar frågan på stort allvar, och delar vår syn i detta.

Under gårdagen lades även en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6:6 a) på taxiresor i Göteborg och Falköping, med anledning av upprepade otrygga taxiresor där chaufförer bl.a. kört för fort, somnat under färd och brutit mot trafikregler.

Arbetsgivaren har till 7/4 att återkomma i frågan.

Kategorier
Arbetsmiljö

Nominera till skyddsombud!

Vi behöver fler skyddsombud i Göteborg, både förare och ombord, samt ett skyddsombud för tågvärdar i Uddevalla. Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor, arbetar för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Vill du veta mer om uppdraget, prata med en facklig företrädare eller ett skyddsombud.

Seko uppmanar nu våra medlemmar att inkomma med nomineringar. Fråga en kollega du har förtroende för och som du vill företräder dig!

Tänk på att den du nominerar ska vara medlem i Seko och ha tackat ja.

Nomineringsstopp är fredag 29/5. Fyll i blanketten nedan och skicka in eller lämna i vår brevlåda i Göteborg.

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsombudsstopp på Västtågen

SKYDDSOMBUDSSTOPP FRÅN OCH MED 2020-05-06 KL 09.00

Skyddsorganisationen gjorde den 9 april en riskanalys med anledning av smittrisk Coronavirus och Covid-19 med fokus på tågvärdar tillsammans med arbetsgivaren. Där framkom ett antal höga och allvarliga risker som måste åtgärdas för att tågvärdar ska kunna arbeta säkert ombord.

Vi har tillsammans med arbetsgivaren försökt få fram en bra och säker arbetsrutin, främst gäller det att spärra platser på tåget för att skapa ett större säkerhetsavstånd mellan tågvärd och kund.

Skyddsorganisationen har lämnat in ett förslag med spärrade platser till arbetsgivaren och ställt ett krav på att alla tåg i SJ Götalandstågs område skall ha uppmärkta spärrade platser senast 2020-05-06 kl.09.00.

Om tåget inte har spärrade platser vid utsatt tid så träder skyddsombudsstoppet i kraft vilket då innebär att:

  • Tågvärden får inte gå/röra sig i tåget, utan får endast uppehålla sig vid bakersta dörrparet för avgångsprocedur och sedan vistas i bakhytt. Biljettmaskiner får ställas in före resenärer kliver ombord och efter att de klivit av tåget.

Var extra noga med att göra tydliga utrop. Det är av stor vikt att resenärer vet var de kan få tag i tågvärden vid akuta situationer. Ha gärna om möjligt hyttdörr öppen när du vistas i bakhytten.

Observera att detta är ett skyddsombudsstopp och måste följas.

Har du några frågor kontakta gärna något av dina skyddsombud.

Med vänliga hälsningar

Skyddsorganisationen SJ Götalandståg

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsombuden på Västtåg begär arbetsmiljöåtgärder

Huvudskyddsombudet på SJ Götalandståg har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6.6a). Begäran har skickats till arbetsgivaren som valt att inte gå skyddsombudet till mötes och genomföra de föreslagna åtgärderna. Den skickas nu vidare till Arbetsmiljöverket som får ta ställning i frågan.

Här följer texten i sin helhet:

Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a om föreläggande eller förbud

Bakgrund:
I och med den senaste situationen kring Covid-19 (Corona-viruset) finns det en stor oro bland tågvärdar och lokförare gällande spridning av viruset på våra tåg. För medarbetare som tillhör en riskgrupp finns det dessutom en risk att exponering för smittan kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för liv och hälsa.

Begäran:
Arbetsgivaren bör omedelbart kartlägga vilka medarbetare som tillhör en riskgrupp och göra individuella riskbedömningar för dessa medarbetare. Utifrån resultatet av dessa riskbedömningar bör arbetet anpassas så att arbetsmiljön säkras för dessa personer.
Personer i riskgrupp kan vara de som har:

  • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • Är över 65 år

Skyddsombuden arbetar vidare med frågan om allmänna rutiner kring biljettvisering.

Kategorier
Arbetsmiljö Avtal och regler

Seko Västtåg säger nej till avsteg från arbetstidsreglerna

SJ Götalandståg har med anledning av det ansträngda personalläget till följd av situationen med Coronaviruset föreslagit att det tillfälligt ska göras generella avsteg från flera av arbetstidsreglerna i kollektivavtalet.

Seko Västtåg säger bestämt nej till detta. Att säga att arbetstidsregler i avtalet inte gäller under en period som vi idag inte vet hur länge den kommer vara är inte aktuellt för oss.

Vi ser dessutom att det redan finns bestämmelser om övertid i både kollektivavtalet och arbetstidslagen just för att oförutsedda händelser ska kunna hanteras i verksamheten. För detta finns också regler vad gäller övertidsersättning, maximalt övertidsuttag eller möjlighet för skyddsombuden och facket att kontrollera och lyfta frågor till t.ex. arbetsmiljöverket.

Kallar arbetsgivaren till förhandling och presenterar ett konkret förhandlingsunderlag, vilket man inte gjort, kommer vi naturligtvis ställa upp till förhandling och ta ställning till det som presenteras då.

Vi har givetvis full respekt för att detta är en ovanlig och besvärlig situation men vårt uppdrag även i ovanliga och besvärliga situationer är att se till vad som är det bästa för våra medlemmar.

Tyvärr får vi konstatera att Seko är det enda fackförbundet på SJ Götalandståg som gör detta ställningstagande.

Kategorier
Allmänt Arbetsmiljö

Info om Corona

Vi förstår att det är en stor oro bland våra medlemmar gällande Covid-19 (coronaviruset). Alla skyddsombud arbetar intensivt med att se över arbetsrutiner och har kommit med konkreta förslag till arbetsgivaren om hur man kan anpassa dessa. Det har även kommit ut ett extra informationsbrev från skyddsombuden till alla anställda.

Seko vill se kraftigare åtgärder både som personalansvar men också som ett ansvar mot samhället, dels för att undvika smittspridning men också för att vi själva ska hålla oss friska och kunna upprätthålla kollektivtrafiken. Vi vill att tågvärdar och förare rör sig i resandeutrymmet så lite som möjligt som en tillfällig arbetsrutin. Vi tycker att de instruktioner som hittills kommit ut är otillräckliga. Skyddet har begärt ytterligare åtgärder och kräver också att man gör en kartläggning av vilka anställda som finns i riskgrupp för att därefter göra individuella riskbedömningar och åtgärder. Svar på detta har begärts senast på fredag 20 mars.

Seko har centralt för spårtrafik tecknat avtal som möjliggör korttidsarbete enligt regeringens nya förslag. I korthet innebär det att man efter lokal överenskommelse kan permittera personal med lägre kostnad för arbetsgivaren och att arbetstagaren behåller 90% av lönen. Vi ser inte i nuläget att det är aktuellt i vår verksamhet utan läget med mycket sjukskrivningar och VAB är sådant att vi snarare kan räkna med att det kommer förekomma mycket övertid och förändringar i turer och scheman. Tänk på att det är minst lika viktigt som vanligt att ha raster och pauser i arbetet och att arbeta både arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt hållbart.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta är en exceptionell situation och att vi alla måste ta ansvar för att hantera det på bästa sätt.

Vad gäller den fackliga verksamheten har Sekos förbundsledning beslutat att alla möten som inte är nödvändiga ska ställas in. Konsekvensen för oss blir bl.a. att vi inte planerar några medlemsmöten tills vidare. Medlemsveckan vecka 19 är även den inställd. Gällande den pågående avtalsrörelsen finns inga besked i nuläget men vi kan inte utesluta att även den påverkas.

Vi finns tillgängliga på ordinarie kontaktvägar och expeditionen planeras vara öppen som vanligt på torsdagar.

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsstopp lagt på SJ Götalandståg 31/12

Dagens datorhaveri på SJ har medför att nästan samtliga medarbetare har blivit av med centrala appar i sina jobbtelefoner. Däribland har funktioner som larm, telefonlistor, arbetsdokumentation och annat försvunnit. Detta är appar som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på ett säkert och korrekt sätt.

Särskilt utsatt blir ensamarbete för anställda som blir helt isolerade från arbetsledning och kollegor. Detta datorhaveri kommer dessutom vid en mycket olycklig tidpunkt, då nyårsnatten brukar innehålla både fyllda och fulla tåg. I en sådan arbetsmiljö är det extra viktigt att vi har fungerande arbetsredskap för att kunna garantera säkerheten för både oss anställda och våra resenärer.

På grund av avsaknaden av fungerande arbetsverktyg och en bristande säkerhet har skyddsorganisationen på SJ Götalandståg för en timma sedan lämnar in ett skyddstopp enligt arbetsmiljölagen kap.6 §7.

Skyddsstoppet är villkorat och träder i kraft från och med kl 20.00 ikväll 31/12 och pågår fram tills problemen med vårt arbetsverktyg är löst och personalen kan återgå till ensamarbete.

Skyddsstoppet innebär att alla tåg med bara en tågvärd antingen måste bemannas upp med ytterligare personal eller ställas in.

Vi hoppas såklart att skyddsstoppet ej kommer behöva tas i bruk utan att SJ får bukt med problemen innan kvällens trafik går igång.

Vill du läsa framställan i sin helhet finns den här.

Vänligen
Styrelsen och skyddsombuden för Seko Västtåg

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder.

Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta hävas krävs en inspektion av arbetsmiljöverket på arbetsplatsen.

Gällande 6.6a:n som lämnades in i Falköping (http://www.sekovasttag.se/2019/02/07/6-6a-i-falkoping/) har arbetsgivaren återkommit med en tidsplan där man uppger att inflyttning i nya lokaler kommer ske under 2019, förmodligen under hösten.

Kategorier
Arbetsmiljö

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2.

Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt en hög ljudnivå om det förs 2 olika samtal samtidigt och är det mer än 5-6 personer så är det väldigt stimmigt och svårt att hitta en vrå som är lugn. Det frestar även på de som har tinnitus och man blir väldigt trött då det inte finns någonstans att dra sig undan och bara vila eller äta i lugn o ro. Det finns ingen som helst handikappanpassning i lokalen.”

Det är på gång med nya lokaler men det har varit en väldigt långdragen process som pågått i snart 20 månader. Vi har fått flera besked att det snart ska vara klart men det fortsätter att dra ut på tiden. Det skapar mycket spekulationer som också leder till en sämre arbetsmiljö.

Vårt skyddsombud begär nu svar från arbetsgivaren när vi kommer får tillgång till de nya lokalerna. Arbetsgivaren ska lämna detta besked senast 2019-02-11, lämnas inget svar eller det inte är tillfredsställande kommer kontakt tas med Arbetsmiljöverket.


6.6a
En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Kategorier
Arbetsmiljö

Varmt på tågen

I fredagens veckobrev uppmanar SJ GLT återigen sina medarbetare att sjukskriva sig om temperaturen i fordonen är för hög. Vi i Seko tar avstånd från detta regelvidriga förfarande. Att uppmana friska personer att sjukskriva sig skulle i värsta fall kunna betraktas som försäkringsbedrägeri.

Vi uppmanar alla våra medlemmar och kollegor att tänka på;
– Att anmäla felaktig klimatanläggning till fordonsledning.
– Att rapportera obehagliga temperaturer till skyddsombud och arbetsgivaren.
– Om det är nödvändigt tar du extra rast eller paus så du kan svalka av dig. Även om det orsakar föreningar.
– Om du trots det upplever att temperaturen är så hög att du inte kan framföra tåget eller utföra ditt arbete på ett säkert sätt så ska du ta dig själv ur tjänst.